Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 406


 

Valtuutettu Jani Suomisen ym. valtuutettujen aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsään

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 118 

 

 Valtuutettu Jani Suominen jätti seuraavan aloitteen:

 

”Joukko raisiolaisia ja turkulaisia järjestöjä esitti neljä vuotta sitten lokakuussa 2018 kuntalaisaloitteessa suojelualueen perustamista Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsän alueelle. Suuresta kannatuksesta huolimatta suojelualue jäi tuolloin perustamatta.

 

Kaikki Etelä-Suomen korpiluontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 -arvioinnissa. Suomen Luontopaneelin eli ympäristöministeriön asettaman monitieteellisen asiantuntijaryhmän selvityksen mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi jokaisen kunnan alueella tulisi olla tiukasti suojeltua aluetta 10 prosenttia. Juuri saamastamme valtuustoaloitteen vastauksesta käy ilmi, että Raisiossa on yhteensä vain 2,4 prosenttia suojeltuja luontoalueita. Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsän viereen rakentuu parhaillaan Raision käyntikortiksikin nimetty alue Kuloistenniitty 1, joka saa pian seuraa metsän toiselle puolelle tulevasta Kuloistenniitty 2:sta. Kaavoituksen yhteydessä tehtiin laaja luontoselvitys ja nyttemmin Turun kaupunki on teettänyt lisäselvityksiä alueen luontoarvoista, jotka on todettu merkittäviksi. Raisio on lisäksi pinta-alaltaan pieni kaupunki. Tästä syystä metsiemme määrä on varsin rajallinen, ja niiden säilyminen myös tuleville sukupolville on meidän päättäjien vastuulla ja kaupungin tahtotilasta kiinni. Edellä mainittujen asioiden perusteella Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä kuuluu pikaista suojelua tarvitseviin raisiolaisiin luontokohteisiin.

 

Turun kaupunki on pormestariohjelmassaan päättänyt perustaa alueelle luonnonsuojelualueen ja metsää kunnostetaan parhaillaan yhdessä Valonian kanssa palauttamalla korven vesitaloutta lähemmäs luonnontilaa. Hanketta rahoittavat myös maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä kuului kokonaisuudessaan Raisioon vuoteen 1949 asti ja se on virkistysalueena suosittu ja helposti sekä turkulaisten että raisiolaisten saavutettavissa, joten Raisiolla on syytä osallistua Turun rinnalla tämän vanhan raisiolaisen metsän suojeluun. Suojelu ei estä metsän virkistyskäyttöä.

 

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Raision kaupunki osallistuu osaltaan Mälikkälä-Kuninkojan metsäalueen suojelemiseen perustamalla luonnonsuojelualueen Raision puoleiseen metsään ja hakee tarvittaessa avustusta suojelutyön aloittamiseksi. Tämä toteuttaa Raision kaupungin strategiaa kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisesta toiminnassa ja päätöksenteossa.

 

Raisiossa 10.10.2022

 

Jani Suominen Saila Rintee

Ella Mylly  Niko Toivonen

Jonna Mero  Emma Lindqvist

Eveliina Tyyskänen Teija Hurmerinta

Eeva Savola  Terhi Valkeejärvi

Mikko Tammelin Pirita Efe”

  

  

Päätös Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Kaupunginhallitus 17.10.2022 § 350 

  

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen kaupunkikehitysjaoston valmisteltavaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunkikehitysjaosto 25.10.2023 § 76 

 

 Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kaupungin strategiassa missionamme on olla Kestävän kasvun rohkea rakentaja. Tämän lisäksi strategian yhteydessä hyväksytyssä visiossamme vuodelle 2035 on todettu, että olemme vehreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki. Samaisen strategian tavoitteissa todetaan, että otamme kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon toiminnassamme ja päätöksenteossamme.

 

Raisiossa huolehditaan vastuullisesti niin ympäristöstä kuin ihmisistä. Raisio on nykyiselläänkin vehreä ja luontoa arvostava kaupunki, jossa luonnontilaiset sekä rakennetut viheralueet täydentävät toisiaan. Myös tulevan uudistettavan kaupunkikeskustan kantavana teemana on osayleiskaavatyön mukaisesti niin sanotun vihreän nauhan jatkuminen keskustan halki, läpi Raision.

 

Kaupunki omistaa tuoreimman tiedon mukaan 5,86 km2 (11,7 % kaupungin pinta-alasta) metsää, josta talousmetsää on 1,76 km2 ja taajamametsää/ lähimetsää on 4,1 km2. Metsät toimivat kaupunkilaisten lähivirkistysalueina ja niissä ylläpidetään alueille ominaista, turvallista ja viihtyisää maisemakuvaa. Kaupungin alueella suojeltuja metsäalueita on nykyisellään lähinnä yksityisten maanomistajien omistamilla alueilla ja niitä on verraten vähän.

 

Kaupungin metsien hoidon yleiset periaatteet on viimeisimmillään linjattu kaupunkikehitysjaostossa 26.9.2022 § 42. Kaupungin metsien hoidon tavoitteena on metsämaiseman ja alkuperäisen luonnon, kasvillisuuden ja eläimistön säilyttäminen ja ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen. Metsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen keinoin, jotta metsä pysyy peitteisenä. Aloitteessa esitetty metsäalue on nykyisellään kaupungin hoitotoimenpiteiden ulkopuolella eikä metsän nykykäyttöä häiritseviä toimenpiteitä ole suunnitteilla.

 

Raision kaupungin alueella on useita luontoalueita, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus on nykyisellään sekä tulevaisuudessa tarkoitettu virkistyksen ja lähiluonnon käyttäjien tarpeisiin. Näiden alueiden osalta on aikaisemmin pääosin toimittu niin, ettei alueita ole asemakaavoitettu, vaan ne on jätetty vaille toimintaa ja käyttötarkoitusta osoittavaa kaavamerkintää. On kuitenkin tarkoituksenmukaista osoittaa myös tällaiset alueet jatkossa kaavakartalle, jolloin kaupunkilaisillekin osoitetaan alueiden nykyistä ja tulevaa käyttötarkoitusta nykyistä selkeämmin ja avoimemmin.

 

Kaupungin yleiskaavoitustyö etenee vuoden 2024 aikana toteutettavalla yleispiirteisellä luontoselvityksellä. Selvityksen tarkoituksena on paikallistaa osana laaja-alaista valmistelutyötä luontoarvoiltaan tärkeät ja täten myös säilytettävät alueet. Ensimmäisinä nostoina tällaisista potentiaalisista alueista on kaavoitusohjelmassa vuosille 2024-2026 nostettu vuoden 2024 strategisina kehittämisalueina Kuuanvuori, Haunisten altaan ympäristö sekä Kuloistenmetsä. Muun muassa tulevina vuosina vireille tulevan Kuuanvuoren kaavahankkeessa on tarkoitus tutkia alueen luonto- ja virkistysarvot ja säilyttää Kuuanvuoren ympäristö kaupungin keskusmetsänä.

 

Kuloistenmetsän kaavahanke on tarkoitus asettaa vireille kaavoituskatsauksessa vuoden 2024 alussa. Kaavan keskeisenä tavoitteena on kartoittaa kevyen liikenteen väylän tarkka sijainti Kuloistenniityn asuinalueelta Myllylle päin. Kevyen liikenteen väylän ei odoteta ulottuvan kaupungin metsäalueille eikä vaarantavan alueen virkistyskäyttöä. Mahdollinen Mälikkälä-Kuninkojan metsän suojeleminen on syytä arvioida ja ratkaista osana Kuloistenmetsän kaavahanketta. Mikäli edellä mainittu yhteiskuntarakenteen eli pyörätieyhteyden rakentaminen ei suojelupäätöksellä vaarannu, ei valtuustoaloitteessa mainitun metsäalueen suojelulle ole estettä. Mikäli suojelu toteutetaan vastaavanlaisella mallilla kuin Turussa, sallisi se edelleen metsän käytön niin liikkumiseen, sienestämiseen ja marjastamiseen kuin monipuoliseen kuntoiluun sekä hiihtämiseen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunkikehitysjaosto antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen.

 

Päätös Mikko Kangasoja saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.07.

Kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:
Kaupunkikehitysjaosto antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen sekä ehdottaa, että Mälikkälä-Kuninkojan metsä suojellaan kaupungin 50-vuotisjuhlatoimena vuonna 2024.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 406  

1818/11.05.02/2022  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

2. ehdottaa valtuustolle, että Mälikkälä-Kuninkojan metsä suojellaan kaupungin 50-vuotisjuhlatoimena vuonna 2024.

 

Päätös Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kuloistenmetsän (ent. Mälikkälä-Kuninkoja) suojelualue perustetaan kaupungin 50-vuotisjuhlatoimena vuonna 2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.