Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 405 

Kuloistenniityn päiväkoti, tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksyminen

 

Sivistyslautakunta 27.09.2023 § 88 

 

 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen ja sivistysjohtaja Leena Laakso, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kuloistenniityn alueen uudesta päiväkodista on laadittu yhdistetty tarveselvitys- ja hankesuunnitelma (liite).

 

Sivistystoimiala on toteuttanut palveluverkkoselvityksen, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt marraskuussa 2019. Sivistyslautakunta on keväällä 2020 tehnyt päätökset palveluverkkoselvityksen mukaisten muutosten käyttöönotosta Raision kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2021.

 

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ikärakenteita muutetaan seuraavasti:

 

  1. Esiopetuksen järjestäminen siirretään päiväkodeista 2020-luvun aikana asteittain tapahtuvaksi perusopetuksen kouluissa.
  2. Vuosiluokkien 1–4 opetus järjestetään yhteisissä tiloissa ja tiiviissä yhteistyössä esiopetuksen kanssa. Toiminta toteutetaan lähipalveluna Raision eri alueilla ja käyttäen nykyisten alakoulujen tiloja. Esi- ja perusopetuksen oppilaan vaihe I (kesto 5 vuotta).
  3. Vuosiluokkien 5–9 opetus siirtyy tulevien yhtenäiskoulujen vastuulle. Opetus järjestetään uusissa kouluissa pääosin vuosiluokilla 5–6 luokanopettajien ja vuosiluokilla 7–9 aineopettajien toimesta. Perusopetuksen oppilaan Vaihe II (kesto 5 vuotta).

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulevat peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet suunnitellaan ja toteutetaan jatkossa edellä mainittujen ikärakenne- ja aluemallin mukaisesti.

 

Kaupungin kasvun ollessa tällä hetkellä aktiivista on ollut tarpeen päivittää palveluverkkoselvitys koulujen ja päiväkotien osalta. Palveluverkkoselvityksen päivitys toteutettiin keväällä 2023. Kaupunginvaltuusto hyväksyi palveluverkkoselvityksen päivityksen syyskuussa 2023.  Infralautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteinen seminaari on pidetty helmikuussa 2023 päiväkotirakentamisen yhteisistä näkemyksistä. Kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen esitteli hankkeen sivistyslautakunnalle syyskuussa 2023.

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan nykytila

Raisiossa on 14 kunnallista päiväkotia, viisi ryhmäpäiväkotia sekä 11 perhepäivähoitajaa. Tämän lisäksi seuraavissa kouluissa järjestetään esiopetusta varhaiskasvatuksen toimintana: Kerttulassa, Friisilässä, Ihalassa, Kuloisissa, Konsassa ja Kaanaassa. Yksityisiä palvelusetelituottajiksi hyväksyttyjä päiväkoteja on elokuussa 2023 3 kpl.

 

Päiväkotipaikkoja on noin 930 lapselle (laskennassa ei ole mukana koulujen esiopetuspaikkoja). Lasten määrään vaikuttaa lasten ikärakenne. Yhdessä lapsiryhmässä voi olla enintään kolmen kasvattajan verran lapsia. Alle kolmevuotiaiden ryhmässä 12 lasta ja yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä 21 kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Kaikki ryhmätilat eivät mahdollista kolmen kasvattajan ryhmiä. Ryhmäpäiväkodeissa on 60 paikkaa ja perhepäivähoidossa paikkoja on noin 48. Kotihoidontukea maksetaan noin 200 lapsesta (10/2022), yksityisen hoidon tuella on 32 lasta (10/2022) ja palveluseteliä käyttää 220 lasta (10/2022). Päiväkotipaikat ovat tällä hetkellä jatkuvasti täynnä ja niistä on jopa pulaa. Asian tilapäiseksi ratkaisuksi aikaisemmin suljettu Pikkolo ryhmäpäiväkoti on otettu uudelleen käyttöön. Varppeen päiväkodille saatiin lisätilat, kun päiväkodin vastapäiselle tontille sijoitettiin kolmiryhmäinen moduulipäiväkoti Varppee 2. Nämä kolme ryhmää palvelevat tämän syksyn hoitopaikkavajetta ja paikat täyttyvät kaikki vuoden loppuun mennessä. Vaisaareen avattiin tammikuussa 2023 Kunnaankadun päiväkoti, jossa on tilat 40 lapselle. Elokuussa 2023 entinen yksityinen päiväkoti Tallebo muuttui kunnalliseksi päiväkodiksi, jossa toimii kaksi ryhmää. Päiväkodissa on myös esiopetusta.

 

Tuleva kouluverkkomallin muutos ratkaissee nykyisellä väestömäärällä paikkaongelman osittain esikoululaisten siirtyessä alakoulujen kanssa samoihin tiloihin. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen teon aikaan on ennustettu ikäluokkien pienenevän valtakunnallisesti ja alueellisesti. Jo silloin tiedossa ollut muuttoliikkeen alkava muutos otettiin huomioon selvityksessä ja ikäluokkien ennustetta korjattiin valtakunnallisesta ennusteesta ikäluokkien pienenemisen jyrkkyyden osalta. Tämän jälkeen väestömäärän kehitys on lähtenyt edelleen kasvuun ja uusia asuintaloja rakennetaan tällä hetkellä runsaasti.

 

Varhaiskasvatusikäisistä lapsista on 76,4 % joko kunnallisessa tai yksityisen palveluntuottajan järjestämässä varhaiskasvatuksessa (lokakuu 2022). Yli kolmevuotiaista lähemmäs 100 %. Lukuja muuttavat Ukrainasta muuttavat lapset. He eivät näy kaupungin väestöjärjestelmässä, mutta näkyvät varhaiskasvatuksen luvuissa.

 

Hanke ja tavoitteet

Kuloistenniityn alueelle on valmisteltu kaavamuutos, jonka toteutuessa Kuloistenniitylle rakentuu kokonaan uusi asuinalue. Kuloistenniityn palvelukorttelin asemakaavamuutostyö tuli vireille kaavoituskatsauksessa 29.3.2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) sekä asemakaavamuutoksen luonnosta käsiteltiin kaupunkikehitysjaostossa 22.5.2023. OAS ja luonnoskartta olivat nähtävillä 30.5.-13.6.2023. Asemakaavamuutoksen ehdotus sekä siihen liittyvä kaavaselostus käsiteltiin kaupunkikehitysjaostossa 23.8.2023. Ehdotuskartta ja kaavaselostus ovat olleet nähtävillä 1.9.-15.9.2023. Nähtävillä olon jälkeen selostukseen ja kaavakartalle tehdään tarvittavat täydennykset sekä muutokset. Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen, kaavan hyväksyy kaupunkikehitysjaosto. Asemakaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

 

Uudelle alueelle tarvitaan varhaiskasvatuksen järjestämisen takaamiseksi uusi päiväkoti. Sijainti on uuden asuinalueen keskeisellä paikalla, kävelymatkan päässä kaikista alueelle tulevista kodeista sekä julkisen liikenteen runkoväylän varrella. Rakennuspaikka sijaitsee Raisiossa, korttelissa 6082, tontilla 7, Kuloistenniityn palvelukorttelin asemakaava-alueella. Rakennusoikeutta on 2500 m², sallittu kerrosluku kaksi. Korttelin 6082 tonttijakomuutos on vireillä.

 

Päiväkodin pysäköinti-, saatto- ja huoltoliikennealue on varattu korttelin 6082 tontille 6, jolle sijoittuu myös kaupan palveluille varatun tontin 5 pysäköinti- ja huoltoliikenne. 

 

Päiväkotikorttelia palveleva kunnallistekniikka on rakennettu valmiiksi.

 

Alustava aikataulu päiväkodin rakennushankkeelle:

        syksy/2023 asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

        9-11/2023 tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksyminen, investointipäätös

        12/2023–2/2024 kilpailutus ja urakoitsijavalinta

        3/2024–5/2024 suunnittelu ja rakentamisen valmistelu

        5/2024–7/2025 rakentaminen

        9/2025 käyttöönotto

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää

1. hyväksyä Kuloistenniityn päiväkodin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman,

2. esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Tuija Aso ehdotti, että sivistyslautakunta hyväksyy tarveselvityksen omalta osaltaan ja lähettää asian hankesuunnitelman osalta infralautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen edustaja Jonni Moislahti saapui kokoukseen teams-etäyhteydellä klo 17.14 tämän asian käsittelyn aikana.

Varhaiskasvatusjohtaja Nina Ali-Keskikylä poistui klo 17.16 tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 337 

  

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy osaltaan Kuloistenniityn päiväkodin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman,

2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuloistenniityn päiväkodin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman.

 

Päätös Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää lähettää Kuloistenniityn tarveselvityksen ja hankesuunnitelman infralautakunnan hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus käsittelee tarveselvityksen ja hankesuunnitelman infralautakunnan käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Sivistysjohtaja Leena Laakso poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.55.

 

 

Infralautakunta 07.11.2023 § 105 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Oja

 

Päätösehdotus Infralautakunta

1. hyväksyy osaltaan Kuloistenniityn päiväkodin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman

2. esittää tarveselvityksen ja hankesuunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan tekemään hankesuunnitelmaan ja sen liitteisiin tarvittaessa muutoksia rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin rakennuskustannusten hallitsemiseksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 405  

1319/10.03.02.00/2023  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy osaltaan Kuloistenniityn päiväkodin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman,

2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuloistenniityn päiväkodin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman,

3. ehdottaa valtuustolle, että tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan tekemään hankesuunnitelmaan ja sen liitteisiin tarvittaessa muutoksia rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin rakennuskustannusten hallitsemiseksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.