Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 205 

Raision hulevesijärjestelmän vaikutusalueen vahvistaminen

 

 

Infralautakunta 7.12.2021 § 47

 

"Raision hulevesijärjestelmän vaikutusalueen luonnos

 

Kaupungininsinööri Mikko Kunttu 2.12.2021:

 

Tausta

 

Hulevesijärjestelmän vaikutusaluetta on käsitelty Raisiossa viimeksi vuonna 2011. Vaikutusaluetta on tarpeen päivittää, koska Raision kaupungin alueella on tämän jälkeen hyväksytty uusia kaava-alueita. Lisäksi hulevesien hallintaan liittyvä lainsäädäntö muuttui 1.9.2014.

 

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueilla siirtyi kunnille. Hulevesiä koskevat pykälät sijoitettiin maankäyttö- ja rakennuslakiin, koska hulevesien hallinnan tärkein keino on maankäyttö ja kaavoitus. Muutoksen tavoitteena on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella imeyttämällä ja viivyttämällä hulevesiä niiden kerääntymispaikalla ja ehkäisemällä hulevesistä aiheutuvia haittoja ympäristölle ja kiinteistölle. Lisäksi muutoksilla pyritään pienentämään jätevesiviemäriin johdettavaa hulevesivirtaamaa.

 

Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (103 b §) alueeksi, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kunnan hule-vesijärjestelmä palvelee. Vaikutusalueeseen kuuluminen ei edellytä konkreettisesti liittymistä järjestelmään. Lain perustelujen (218/2013) mukaan kunnan hulevesijärjestelmä voi palvella kiinteistöjä myös yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen hulevesien hallinnan avulla. Tällöin peruste kiinteistön kuulumiselle kunnan hulevesijärjestelmään voi olla kiinteistön hyötyminen kunnan huolehtimista yleisistä alueista.

 

Kuntaliiton (2015) Julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittäminen  ohjeen mukaan hulevesien vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt,

 

- jotka johtavat hulevetensä tai osan hulevesistään kunnan hulevesijärjestelmään

- joilta voi johtua hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään joissakin olosuhteissa

- joita kunnan yleisten alueiden huleveden hallinta palvelee.

 

 

Kunnan hulevesijärjestelmä käsittää kunnan hulevesien hallintaan liittyvät rakenteet ja laitteet, joita voivat olla esimerkiksi avo-ojat, erilaiset viivytys- ja imeytysrakenteet sekä sellaiset hulevesiviemärit, jotka ovat kunnan omistuksessa. Koska kunta voi käyttää hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn hyvin erilaisia ja erikokoisia rakenteita, joilla kaikilla on oma merkityksensä hulevesien hallinnassa, katsotaan, että kaikki kunnan omistamat erityyppiset rakenteet kuuluvat kunnan hulevesijärjestelmään. Lisäksi lähtökohtana pidetään, että kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat kaikki sellaiset kunnan omistamat rakenteet, jotka on suunniteltu ja rakennettu palvelemaan hulevesien hallintaa.

 

Kunnan hulevesijärjestelmän määrittelyn jälkeen voidaan tunnistaa sen vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt.

 

Hulevesialueen määrittely

 

Hulevesijärjestelmän vaikutusalueen rajaamisen perusteena on ollut yhtenäinen hulevesijärjestelmä, johon sisältyy avo-ojat, hulevesiviemärit sekä viivytys- ja imeytysrakenteet. Nyt esitettävä hulevesijärjestelmän vaikutusalueen luonnos kattaa kaupungin hyväksytyt asemakaava-alueet. Vaikutusalueeseen on sisällytetty kaavoituskatsaus 2021 mukaan lähivuosina valmisteilla olevat asemakaava-alueet, joita ovat mm. Kuloistenniitty 1 ja 2, Meri-Kaanaa, Pirilänlaakso ja Ensimaa. Kyseiset kaupungin osat eivät ole asemakaavoitettuja, mutta ne sisältyvät kaavoituskatsaukseen 2021. Vaikutusaluekarttaluonnos on esityslistan oheismateriaalina. Alueista on pyritty muodostamaan mahdollisimman yhtenäiset ja selväpiirteiset. Vaikutusalueiden rajauksessa on käytetty pääasiassa asemakaava-alueiden rajoja. Hulevesijärjestelmän vaikutusalue tulisi päivittää kerran valtuustokaudessa.

 

Hulevesialueen käsittely päätöksenteossa

 

Lainsäädännössä on selkeästi esitetty vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisen prosessi (8 §). Jos hulevesijärjestelmän vaikutusalue määritellään vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisen yhteydessä, noudatetaan luonnollisesti vesihuoltolain prosessia. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueen osalta prosessia ei ole selkeästi kuvattu. Koska hulevesijärjestelmän vaikutusaluetta käsitellään erillisenä asiana eikä alueen määrittäminen ole täysin vaikutuksetonta, hulevesijärjestelmän vaikutusalueen luonnos asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Raisiossa kaupunginhallitus hyväksyy hulevesijärjestelmän vaikutusalueen.

 

Päätösehdotus Va. tekninen johtaja Timo Oja

 

Infralautakunta merkitsee tiedokseen hulevesijärjestelmän vaikutusalueen päivitetyn kartta-aineistoluonnoksen.

 

Päätös Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti."

 

Infralautakunta 24.05.2022 § 62

 

Valmistelija: kaupungininsinööri Mikko Kunttu, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Infralautakunta asetti hulevesijärjestelmän vaikutusalueen luonnoskartan julkisesti nähtäville. Kuulutus luonnoskartan asettamisesta nähtäville julkaistiin Seutusanomissa 3.3.2022. Luonnoskartta oli nähtävillä 4.3-4.4.2022 välisen ajan kaupungintalon ja kirjaston palvelupisteissä sekä kaupungin verkkosivuilla.

 

Hulevesijärjestelmän vaikutusalueen luonnoksesta ei jätetty yhtään muistutusta.

 

Nyt vahvistettavaksi esitettävä hulevesijärjestelmän vaikutusalueen luonnos kattaa kaupungin hyväksytyt asemakaava-alueet. Vaikutusalueeseen on sisällytetty kaavoituskatsaus 2021 mukaan lähivuosina valmisteilla olevat asemakaava-alueet, joita ovat mm. Kuloistenniitty 1 ja 2, Meri-Kaanaa, Pirilänlaakso ja Ensimaa. Kyseiset kaupungin osat eivät ole asemakaavoitettuja, mutta ne sisältyvät kaavoituskatsaukseen 2021. Vaikutusaluekartta on esityslistan oheismateriaalina. Alueista on pyritty muodostamaan mahdollisimman yhtenäiset ja selväpiirteiset. Vaikutusalueiden rajauksessa on käytetty pääasiassa asemakaava-alueiden rajoja.

 

Esittelijä Va. tekninen johtaja Timo Oja

 

Päätösehdotus Infralautakunta merkitsee asian tiedoksi ja lähettää toiminta-aluekartan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 205  

512/14.05.00/2022  

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hulevesijärjestelmän vaikutusalueen toiminta-aluekartan mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.