Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 360


 

Raision kaupungin veroprosenttien asettaminen vuodelle 2023

 

Kaupunginhallitus 01.11.2022 § 360  

1918/02.03.01/2022  

 

 Valmistelija: talousjohtaja Sanna Häkli, kaupunginjohtaja Eero Vainio, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Veroprosenttien asettaminen vuodelle 2023

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston tulee viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee näin ollen ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään torstaina marraskuun 17. päivänä 2022.

 

Tuloveroprosentti

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Tämän vuoksi kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa.

Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä.

Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa, jonka mukaan "Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä."

Vastaavasti on säädetty Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta annetussa laissa. Lain verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:ssä säädetysti "Poiketen siitä, mitä 91 a §:ssä säädetään, kunta ilmoittaa vuodelle 2023 tuloveroprosentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella. Jos kunta ei ole ilmoittanut vuoden 2023 tuloveroprosenttia 91 a §:n 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa tai kunnan ilmoittama tuloveroprosentti poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 55 §:ssä säädetystä, verotuksessa voidaan noudattaa vuoden 2022 tuloveroprosenttia vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä."

Näin ollen kunnan vuoden 2023 veroprosentin määrittämisessä veroprosentin lähtötasona käytetään vuoden 2022 veroprosenttia, josta tehdään 12,64 prosenttiyksikön vähennys. Raision kaupungin vuoden 2022 tuloveroprosentti on 20,25 %. 12,64 prosenttiyksikön vähennyksen jälkeen Raision kaupungin tuloveroprosentin suuruus on 7,61 %.

Vuoden 2023 tuloveroprosentiksi ehdotetaan määrättäväksi 7,61 %.

 

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
  • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
  • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
  • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)

 

Raision vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat olleet:

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %

-          vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 %

-          muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,93 %

-          voimalaitokset 1,25 %

-          yleishyödylliset yhdistykset 0,75 %

-          rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

  

Vuoden 2023 talousarviota valmistellaan suurten epävarmuuksien keskellä. Yleinen talouskehitys sekä kustannusten kehitys sisältävät maailman tilanteen vuoksi paljon epävarmuustekijöitä. Kustannusten ja korkojen jatkuva nousu luo epävarmuutta tulevan talousarviovuoden arviointiin. Kaupungilla on edessään historiallisen suuria investointeja ja kaupungin kasvava asukasluku edellyttää toiminnallisia ja sitä kautta taloudellisia panostuksia palvelutarjonnan ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Lisäksi sote-uudistuksen myötä tuloja ja menoja siirtyy hyvinvointialueelle, mutta kunnalle jää hoidettavakseen lainat ja tulevat investoinnit aiempaa pienemmällä tulorahoituksella. Näin ollen tulovirran pitäminen mahdollisimman stabiilina ja ennustettavana niissä kohtaa, joissa se on mahdollista, on kaupungin kokonaistalouden kannalta tarkoituksenmukaista.

Tämän vuoksi Raision kaupungin kiinteistöveroprosentteihin ei ehdoteta muutoksia vuodelle 2023.

Talousarviovalmistelun tilanne

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioita on valmisteltu syys-lokakuun aikana. Tämänhetkisessä valmistelutilanteessa kehys ylittyy käyttötalouden osalta toimielimittäin seuraavasti: kaupunginhallitus (-0,4 M€), infralautakunta (-0,9 M€), sivistyslautakunta (-0,7 M€) ja vapaa-aikalautakunta (-0,1 M€).  Lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisten palvelualueiden talousarvioesitykset esitellään kokouksessa.

Vuoden 2023 verotulot arvioidaan Kuntaliiton verotulokehikon avulla. Verokehikko on päivitetty syksyllä 2022. Vuoden 2022 valtionosuusarvio on Kuntaliiton syyskuussa 2022 päivittämän laskelman mukainen. Raision osalta valtionosuuksien määrä vuodelle 2023 on valtakunnallisessa ennakollisessa laskelmassa aiempaa heikompi.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisten palvelualueiden talousarvioesitykset sekä päivitetyt verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot huomioiva tulos vuodelle 2023 on tämänhetkisessä talousarvion valmisteluvaiheessa 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulosta tarkasteltaessa on syytä huomioida, että vuodelle 2023 kohdistuu verohäntiä vuodelta 2022. Vuonna 2023 maksetaan vielä aiempien vuosien veroeriä vuoden 2022 veroprosentilla. Verotuottojen toteuman uusi normaali taso on nähtävissä vuonna 2024.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus 1) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Raision kaupungin vuoden 2023 tuloveroprosentiksi määrätään 7,61 %.

2) Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Raision kaupungin kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2023 päätetään:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 %
- muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- voimalaitokset 1,25 %
- yleishyödylliset yhdistykset 0,75 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Lisäksi kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen kokouksessa esitettävän kaupungin vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanteen ja antaa evästyksen talousarvion jatkovalmistelua varten.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.