Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginvaltuusto

§ 112

3.9.2018

Tekninen lautakunta

§ 43

26.3.2019

 

 

Asianro 889/11.05.02/2018

§ 112

Valtuutettu Pekka Heikkilän ym. valtuutettujen aloite koskien lähimetsien tarjoamista kuntalaisten virkistyskäyttöön

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginvaltuusto 3.9.2018 112 §

 

”Valtuutettu Pekka Heikkilä jätti seuraavan aloitteen:

 

”Viihtyisät ja ulkoilemaan houkuttelevat metsät ovat tärkeitä kuntalaisten hyvinvoinnille. Lähivirkistysalueiden merkitys ihmisten terveydelle on yhä kiistattomampi. Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Jo pieni määrä metsässä vietettyä aikaa alentaa verenpainetta ja laskee muita stressioireita. (Lähde: Luke, THL)

 

Lähivirkistysalueiden virkistysarvojen heikentäminen on lain vastaista (MRL 1 §, 57 §) Kunnilla on erityisvastuu myös luonnonsuojelusta ja kestävästä kehityksestä alueellaan (KL 1 §, LSL 6 §).

 

Hyvinvoivat metsät ovat oleellisia metsälajiston kannalta. Metsäelinympäristöistä jopa 70 prosenttia on uhanalaisia joko määrän tai laadun muutosten perusteella. Kolmasosa uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä ja lisäksi monet muut lajit ovat riippuvaisia metsistä. Suurin uhanalaisuuden syy ja tulevaisuuden riski eliölajeille on metsien intensiivinen käyttö ja metsätalouden aiheuttamat muutokset muun muassa metsien ikärakenteessa ja lahopuun määrässä.

 

Metsänkäsittelymenetelmillä on suuri merkitys myös ilmastonäkökulmasta.  Avohakkuut vaikuttavat merkittävästi ilmastoon pienentämällä metsien kykyä sitoa hiiltä ja vapauttamalla maaperän hiiltä ilmakehään. Metsänkäsittelymenetelmien valinnalla voidaan vaikuttaa myös vesistöjen tilaan. Avohakkuita seuraava maaperän muokkaus aiheuttaa ravinnepäästöjä (kuten typpeä ja fosforia) ja kiintoainepäästöjä vesistöihin.

 

Avohakkuut vaikuttavat oleellisesti alueen lajistoon, vesistöihin ja virkistysmahdollisuuksiin. Lopputulos on monesti luonnonarvojen ja virkistyskäytön kannalta huono. Avohakkuille on myös vaihtoehto, joka oikein toteutettuna huomioi paremmin virkistyskäytön sekä ilmasto- ja luontokysymykset. Metsien jatkuva kasvatus on metsänhoitoa, jossa aluetta ei hakata täysin paljaaksi, vaan metsä säilyy peitteisenä. Samalla säilytetään metsien maisema-arvot paremmin, marja- ja sienisatoa saadaan vuosittain ja metsiin sitoutuneen hiilen määrä säilyy suurempana.

 

Raisio on pinta-alaltaan pieni ja kaupungin omistamat metsäalat ovat hajallaan, joten taloudellisia perusteita metsien hakkuille ei ole. Tärkeintä Raision metsissä on niiden virkistys- ja luontoarvot. Houkutteleva kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden virkistyä lähimetsissä ja kantaa vastuuta luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja vesistöjensä tilasta sekä toimii ilmastovastuullisesti.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Raisio määrittelee metsänhoidon tavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille. Vaadimme, että Raisio luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista kohtelemalla metsiä lähivirkistysalueina.

 

Raision Vihreä valtuustoryhmä

 

Pekka Heikkilä                             Niko Toivonen

Saila Rintee                                  Eija Erasvuo

Sirpa Ek                                          Maria Virko

Susanna Mäntysaari                 Niina Äikäs”

 

Päätös                                            Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.”

 

Kaupunginhallitus 10.9.2018 307 §

 

”– – Kaupunginhallitus lähettää valtuutettu Pekka Heikkilän aloitteen koskien lähimetsien tarjoamista kuntalaisten virkistyskäyttöön teknisen keskuksen valmisteltavaksi,

 

 – –

 

Saila Rintee ehdotti, että valtuutettu Pekka Heikkilän aloite koskien lähimetsien tarjoamista kuntalaisten virkistyskäyttöön lähetetään teknisen keskuksen lisäksi sivistyskeskuksen vapaa-aikatoimialalle valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Saila Rinteen ehdotus mukaan lukien.”

 

Tekninen lautakunta 26.3.2019 43 §

 

”Kaupungininsinööri Mikko Kunttu ja vihersuunnittelija Markku Tuominen 20.3.2019:

 

Raision Vihreiden valtuustoryhmä on esittänyt aloitteessaan, että Raisio määrittelisi metsienhoidon tavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille virkistyskäyttöön.

Raision kaupungin omistuksessa on 750 ha metsää. Metsät toimivat kaupunkilaisten lähivirkistysalueina, joissa vaalitaan luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidetään alueelle ominaista maisemakuvaa.

 

Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry on tehnyt vuonna 2015 metsienhoitosuunnitelman, jonka mukaan metsiä hoidetaan. Hoidon tavoitteena on metsämaiseman ja alkuperäisen luonnon, kasvillisuuden ja eläimistön säilyttäminen ja ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen. Raisiossa ei suoriteta avohakkuita muuten kuin uusien kaava-alueiden rakentamisen yhteydessä. Hakkuita suoritetaan vain siinä laajuudessa kuin se on asemakaavan toteutumisen kannalta tarpeen. Asukkaiden turvallisuus on toisinaan aiheuttanut tarpeen tehdä metsien hoitotoimenpiteitä virkistyskäytön turvaamiseksi.

 

Metsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen keinoin, jotta metsä pysyy peitteisenä. Hoitotoimenpiteiden yhteydessä, metsään jätetään kaikkia puulajeja.

Kaupungin metsät ovat vapaasti käytettävissä virkistykseen ja ulkoiluun jokamiehenoikeuden rajoissa. Sienestys ja marjastus on sallittua sekä liikkuminen jalan, hiihtäen, pyörällä ja ratsain, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa.

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen.

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

 

 

Tekninen johtaja Antti Korte, jatkovalmistelu 11.4.2019:

 

Vastaus on valmisteltu yhdessä sivistyskeskuksen liikunta- ja nuorisopalveluitten kanssa. Valmisteluun on osallistunut liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Reijo Hakorinta.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää

 

-       merkitä aloitteeseen annetun vastauksen tiedokseen ja

-       saattaa sen valtuuston tietoon ja esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa