Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2017/Pykälä 358

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Nuorisovaltuuston säännöt

 

Asianro 977/00.01.00/2017

§ 358

Nuorisovaltuuston toimintasäännön hyväksyminen

 

 

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja kaupunginlakimies Outi Reinikainen:

 

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Nuorisolain 24 §:n mukaan nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Sen lisäksi, mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Raision kaupungin hallintosäännön 1 luvun 4 §:n mukaan kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Liitteenä on Raision kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö, jonka pohjana on käytetty Kuntaliiton verkkojulkaisua ”Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen”. Toimintasäännön valmistelussa on kuultu Vaisaaren koulun oppilaskuntaa, Raision lukion rehtoria sekä Raision ala- ja yläkoulujen rehtoreita.

Nuorisovaltuuston koko olisi 11 henkilöä siten, että Vaisaaren koulusta toimielimeen valittaisiin kuusi henkilöä (kaksi kutakin luokka-astetta kohden), lukiosta kaksi, Raision seudun ammattioppilaitoksen Raision yksiköistä kaksi sekä yksi henkilö raisiolaisten oppilaitosten ulkopuolelta tulevien nuorten kiintiöstä. Esitykset tehdään oppilaskuntien hallitusten toimesta ja lopullisen nimeämisen suorittaa kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja heille varataan talousarviossa määrärahaa.

Nuorisovaltuuston jäsenille ei ole esitetty läsnäolo- ja puheoikeutta kunnallisiin toimielimiin. Toimielinten puheenjohtajia, esittelijöitä ja muita jäseniä edellytetään kuitenkin vierailemaan nuorisovaltuuston kokouksissa informoimassa nuorisovaltuustoa sellaisista valmisteilla olevista asioista, joilla on erityistä merkitystä nuorten kannalta.

Nuorisovaltuuston rinnalla on tarkoitus säilyttää Raision kaupungissa toimiva lasten ja nuorten parlamentti alakouluikäisten vaikuttamiskanavana, jonka nimi jatkossa olisi lasten parlamentti.

 

Liitteet

1

Nuorisovaltuuston säännöt

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Raision kaupungin nuorisovaltuuston toimintasäännön ja muuttaa Raision kaupungin lasten ja nuorten parlamentin alakouluikäisten vaikuttamiskanavaksi, jonka nimi on Raision kaupungin lasten parlamentti.

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

Nuorisovaltuuston koko on 15 jäsentä ja se valitaan seuraavasti:

- Vaisaaresta valtuustoon valitaan 8 jäsentä (vähintään kaksi kultakin luokka-asteelta)

- lukiosta valitaan 3 jäsentä

- Koulutuskuntayhtymä Rasekon Raision yksiköistä valitaan 3 jäsentä

- oppilaitosten ulkopuolella olevista raisiolaisista 13-18 vuotiaista nuorista yksi jäsen

 

Nykyisen säännön 3.3. kohdan mukaisesti nuorisovaltuuston nimeämiseksi voidaan järjestää vaali. Nimeämisissä noudatetaan mahdollisuuksien mukaan sukupuolten tasa-arvoa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti ja päätti hyväksyä liitteenä olevan Raision kaupungin nuorisovaltuuston toimintasäännön ja muuttaa Raision kaupungin lasten ja nuorten parlamentin alakouluikäisten vaikuttamiskanavaksi, jonka nimi on Raision kaupungin lasten parlamentti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa