Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 66


 

Valtuutettu Janne Ason ym. valtuutettujen aloite luottamushenkilöiden osallistamisesta kaavojen käsittelyssä

 

Kaupunginvaltuusto 1.11.2021 § 178

 

Valtuutettu Janne Aso jätti seuraavan aloitteen:

 

"Kaavoitus on yksi keskeisimpiä maankäytön suunnittelun ja kehittämisen välineitä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoitusprosessin aikana tutkitaan kaavan vaikutus kuuteen osa-alueeseen;

 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon,

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen,

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön,

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

 

Aktiivisella vuorovaikutuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti kaavaprosessin etenemiseen, sekä laadukkaan ja viihtyisän elinympäristön luomiseen.

 

Raisiossa kaupunginvaltuusto ei osallistu aktiivisesti asemakaavojen valmisteluun ennen lopullista käsittelyä. Suositeltavaa olisi, että kaupunginvaltuusto ottaisi kantaa kaavoituksellisiin painopisteisiin ennen kaavoituksen käynnistämistä.

 

Myöskään lautakuntia Raisiossa ei osallisteta valmistelun aikana suorittamaan asemakaavojen toteuttamisen vaikutusarvioita niiden omaan toimintaan liittyen tai antamaan huomioita valmisteluun liittyen.

 

Eräissä kunnissa ja kaupungeissa asetettaessa asemakaavaehdotus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville pyydetään samalla muiden viranomaisten ja lautakuntien lausunnot kaavaehdotuksesta.

 

Esitämme, että Raisiossa järjestetään jatkossa ainakin vaikutuksiltaan merkittäväksi katsottavien kaavojen osalta kaupunginvaltuustolle lähetekeskustelun omaisesti iltakoulutilaisuudet, joissa keskustellaan huomioitavista vaikutuksista ja kaavoituksen toteutumisen tavoitteista, sekä painopisteistä.

 

Lisäksi esitämme, että jatkossa Raisiossa asetettaessa asemakaavaehdotus julkisesti nähtäville pyydetään samalla lautakuntien lausunnot niiden toimialan näkökulmasta.

 

Raisiossa, 1. päivänä marraskuuta 2021

 

Janne Aso

 

Teija Hurmerinta Hans Våg

Elisa Vuorinen Eeva Savola

Jukka Rantala Jari Pulkkinen

Harri Seikola  Ari Leinonen

Jari Salonen  Heikki Laine

Jonni Moislahti Tanja Parkko

Pasi Kujala  Juha Hellstén

Ella Mylly  Niko Toivonen

Anneli Kivijärvi Emma Lindqvist

Heikki Suominen Pirita Efe

Mikko Tammelin Annika Ollila

Saila Rintee  Mirva Salonen

Jani Suominen Niko Dahlgren

Janne Laulumaa"

 

Päätös Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 416

 

- - Kaupunginhallitus lähettää - - valtuutettu Janne Ason aloitteen luottamushenkilöiden osallistamisesta kaavojen käsittelyssä kaupunkikehitysjaoston valmisteltavaksi - -.

 

 

Kaupunkikehitysjaosto 13.02.2023 § 9 

 

 Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kaupungin strategiassa yhtenä keskeisenä strategisena teemana on osallisuus ja toimintakulttuuri. Kaupunki on jo ennen nykyistä strategiaa osallistanut eri kaavahankkeiden toimijoita, noudattamalla maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista kaavaprosessia. Laki ohjaa erityisesti vuorovaikutuksen ja tiedotuksen osalta olemaan yhteydessä tahoihin, joihin tuleva kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa tulevaisuudessa.

 

Kaavoitusprosessin mukainen osallisuus on tarkoittanut kaupungissa ensisijaisesti vuorovaikutusta kaavahankkeiden alaisten alueiden maanomistajiin ja naapureihin, lain 8 §:n mukaisia ELY-keskuksen kanssa vuosittain käytäviä kehittämiskeskusteluita, yhteistä viranhaltijasuunnittelua poikkihallinnollisesti eri kaupungin toimialojen välillä sekä lausuntopyyntöjä olennaisilta sidosryhmiltä kaavoitusprosessin eri vaiheissa.

 

Strategisesti tarkastellen osallisuuden mittarina on tilinpäätöksessä raportoitu lähinnä kaavojen nähtävilläolopäiviä, mikä ei anna kokonaisvaltaista kuvaa kaikesta osallistamisesta, jota kaavaprosessiin normaalisti jo kuuluu.

 

Kaupungin strategian valmistumisen jälkeen edellä mainittua, totuttua kaavoitusprosessia on uudistettu erityisesti kaupungin keskeisimpien kehityshankkeiden kohdalla. Vuoden 2022 aikana keskustan kehittämiseen liittyen järjestettiin niin kuntalaisille kuin yrityksille erilliset työpajat, joissa kerättiin ideoita ja ajatuksia tulevan kaavallisen kehittämisen tueksi. Sekä keskustan kehittämisestä että sataman monipuolisesta kehittämisestä järjestettiin lisäksi erilliset valtuustoseminaarit kaupunginvaltuutetuille vuoden 2022 keväällä ja syksyllä, joissa käytiin kehittämisen sen hetkistä tilaa läpi sekä kerättiin ideoita tulevan kehitystyön tueksi.

 

Edellä mainitun kuvauksen mukaisesti tällä valtuustokaudella on otettu ensimmäisiä askelia päättäjien laaja-alaisempaan osallistamiseen kaavojen käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa. Toimintatavan on tarkoitus olla jatkuvaa ja osallistamisen tulee kohdentua erityisesti strategiassa tai muutoin keskeisimmiksi kaava-alueiksi osoitetuille alueille. Strategiassakin nimettyjen keskustan kehittämisen sekä satama-alueen monipuolisen kehittämisen osalta kaavoitus- ja suunnittelutyö on jatkuvaa työtä, jolloin kyseisistä alueista päättäjien osallistaminen tulee olemaan toistuvaa.

 

Tulevia ja jo hyväksi todettuja osallistamisen muotoja ovat erilaiset seminaarit/iltakoulut, virtuaaliset kyselyt sekä tarvittaessa lausuntopyynnöt lautakunnilta ja jaostoilta. Nykyinen kaavaprosessi nojaa laaja-alaiseen viranhaltijavalmisteluun, jossa ei ole nähty tarkoituksenmukaisena hakea lausuntoja eri lautakunnilta tai jaostoilta. Mikäli lausuntopyyntöjä on tarkoituksenmukaista pyytää kaupungin eri päätöksentekoelimiltä, tulee niiden kohdentua kaavallisesti merkittävimpiin hankkeisiin ja lausuntopyyntöjen kohdentua kaavaprosessissa mieluiten luonnosvaiheessa oleviin kaavoihin, jolloin kaavojen muokkaamiselle on vielä hyvät edellytykset eikä lausuntokierros toisi viivästyksiä kaavan ehdotusvaiheessa käytettyyn nähtävilläoloaikaan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunkikehitysjaosto antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen.

 

Päätös Janne Aso teki seuraavan ehdotuksen Niko Toivosen, Elisa Vuorisen, Hannele Lehto-Laurilan ja Eila Karsikkaan kannattamana:

Kaupunkikehitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vaikutuksiltaan merkittäväksi katsottavien kaavojen osalta kaupunginvaltuustolle järjestetään lähetekeskustelun omaiset iltakoulutilaisuudet, joissa keskustellaan huomioitavista vaikutuksista ja kaavoituksen toteutumisen tavoitteista, sekä painopisteistä.

Lisäksi kaupunkikehitysjaosto päättää, että jatkossa asemakaavaluonnoksista pyydetään lautakuntien lausunnot niiden toimialan näkökulmasta.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko päätös asiassa tehdä yksimielisesti. Saatuaan myönteisen vastauksen puheenjohtaja totesi, että Janne Ason ehdotus oli tullut yksimielisesti kaupunkikehitysjaoston päätökseksi.

 

 

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 66  

583/10.00.00.02/2022  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. vaikutuksiltaan strategisten tai muuten merkittäväksi katsottavien kaavojen osalta kaupunginvaltuustolle järjestetään tarpeen mukaan lähetekeskustelun omaiset iltakoulutilaisuudet, joissa keskustellaan kaavan vaikutuksista, tavoitteista sekä painopisteistä.

2. jatkossa kaupunkikehitysjaosto pyytää strategisista tai muuten merkittäviksi katsottavista asemakaavaluonnoksista lautakuntien lausunnot niiden toimialan näkökulmasta.

3. valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 19.39.