Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 202


Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

 

Tarkastuslautakunta 03.05.2022 § 33 

 

 Kuntalain 121.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

 Kuntalain 121.4 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

 Kunnanhallitus antaa kuntalain 121.5 §:n mukaan valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

 Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2021.

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

1) saattaa arviointikertomuksen kaupunginvaltuuston tietoon ja

2) pyytää kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa arviointikertomuksesta valtuustolle arviointikertomuksen käsittelyä varten.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 10.05.2022 § 172 

 

 Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa vuodelta 2021 tiistaina 3.5.2022. Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten.

 

 Ennen lausuntonsa antamista valtuustolle kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot aina kyseistä lautakuntaa koskevin osin.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää pyytää yllä mainitut lausunnot lautakunnilta siten, että ne käsitellään kaupunginhallituksessa 30.5.2022 yhdessä lopullisen kaupunginhallituksen lausunnon kanssa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Henkilöstöjohtaja Piia Syvänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.55

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 24.05.2022 § 49  

  

 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg, etunimi.sukunimi@raisio.fi

 

Tarkastuslautakunta antoi 3.5.2022 arviointikertomuksensa vuodelta 2021. Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Ennen lausuntonsa antamista kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot aina kyseistä lautakuntaa koskevin osin siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 30.5.2022.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa lausunnossaan seuraavaa:

 

Tarkastuslautakunnan laatima raportti vuodesta 2021 on sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakuntaa koskevilta osin selkeä ja toteava. Raportissa on nostettu esiin vuoden 2021 keskeiset toiminnot ja niihin vaikuttaneet muutokset. Raportissa on ansiokkaasti nostettu esiin pandemia-ajan sosiaali- ja terveystoimialalle aiheuttamat haasteet. Lisäksi on huomoitu monilla näkökulmilla tuleva hyvinvointialueuudistus.

 

Tarkastuslautakunnan raportin loppuosassa nostetaan esiin tukiasuntojen määrän vähentyminen ja pyydetään raportointia tukiasukkaiden sijoittumisesta tukiasumisen päättymisen jälkeen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa, että Raision kaupungin tukiasuntojen määrä 26.4.2022 on ollut 32 kappaletta. Jokaiselle tukiasunnosta luopuneelle tai luopumaan joutuneelle on järjestynyt asunto. Tukiasuntojen väheneminen ei ole johtanut asunnottomuuden lisääntymiseen. Toukokuun lopussa Raisioon on valmistumassa neljä moduuliasuntoa, joilla pystytään vastaamaan vaikeasti asutettavien henkilöiden tarpeisiin.

 

Tarkastuslautakunnan raportissa todetaan, että Raisiossa on jo pitkään ollut keskimääräistä enemmän kodin ulkopuolelle sijoitettuja, mitä vaikkapa koko maakunnassa keskimäärin on (Raisiossa +0,4% keskimääräistä enemmän). Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa tähän seuraavaa:

 

Korkeampien sijoitustilastoiden syitä on äärimmäisen vaikea yksityiskohtaisesti osoittaa tai eritellä. Kyseessä on monimutkainen ja -muotoinen ongelma. Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin todeta, että lastensuojelun sijaishuollon tarve ei muodostu sosiaalihuollon palveluissa tai niiden vuoksi. Selittäviä tekijöitä voidaan lähteä hakemaan ainakin työttömyydestä, nuorten syrjäytymisestä, päihteiden käytöstä sekä ylisukupolvisuudesta. Uudistetussa perhe- ja sosiaalipalveluiden organisaatiossa tarkastellaan kriittisesti myös omaa toimintaa. Tehdäänkö oikeita asioita, tehdäänkö niitä riittävästi ja tehdäänkö ne oikeaan aikaan.  Sijaishuollossa olevien prosentuaalisen lukumäärän laskeminen maakunnan keskiarvon tasalle pitää olla lyhyen aikavälin tavoite ja pitkällä aikavälillä tavoitteen pitää olla merkittävästi maakunnan keskiarvon alapuolella.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa nostetaan esiin myös lastensuojeluilmoitusten määrän voimakas kasvu. Tähän sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa seuraavaa:

 

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärät ovat pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kasvaneet, mikä johtuu ilmoitusvelvollisuuden laajenemisesta sekä siitä, että palvelujärjestelmän kyky kerätä tietoa on parantunut. Ilmoitusvelvollisuudesta on informoitu laajasti ja yhteistyö eri tahojen kanssa sisältää käytännössä aina keskusteluja ilmoitusvelvollisuudesta. Puheeksiottokyky on lisääntynyt (mm. neuvolat, varhaiskasvatus ja koulu), lasten kertomaan suhtaudutaan aiempaa vakavammin ja ilmoituskynnys on tältä osin madaltunut. Koulut tekevät selvästi enemmän ilmoituksia lasten väkivaltaisuudesta. Ennen nämä hoidettiin koulussa. Nyt tehdään ilmoituksia ja toivotaan lastensuojelua paikalle.

 

Ilmoitusten määriin ja sisältöihin vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat:

 

  • Perheiden eristäytyneisyys, aikuisten huonovointisuus, työttömyys, stressi, mitkä heijastuvat vanhemmuuteen.
  • Lasten eristäytyneisyys kotiin, yksinäisyys, osattomuuden tunne, joka sinänsä jo tuottaa turvattomuutta suhteessa omaan elämään ja tulevaisuuteen. Turvattomuuden tunne on tilastollisesti yksi väkivaltakokemusten taustalla oleva syy.
  • Lasten yhteys ulkomaailmaan on pitkään ollut koneiden kautta tapahtuvaa. He viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ja altistuvat siellä haitalliselle materiaalille (seksuaalinen, väkivaltamateriaali jne.) Tämä lisää turvattomuutta ja käytöshäiriöitä.
  • Koulukiusaaminen on muuttunut. Sosiaalisen median käyttö tähän lisääntyvässä määrin, johon aikuisilla hyvin vähän keinoja puuttua. Tämä tuottaa kiusatuille osattomuutta ja turvattomuutta. Pakokeinona tähän on väkivalta, mikä johtaa siihen, että koulu tekee ilmoituksen lapsen väkivaltaisesta käytöksestä.
  • Lapsen käytöshäiriöt yhdistettyinä vanhemman keinottomuuteen ja huonovointisuuteen, mikä johtaa lähisuhdeväkivallan ja lasten väkivaltaisuuden lisääntyminen.
  • Laitoksissa olevien lasten lisääntynyt huonovointisuus näkyy yksiköissä väkivaltana, karkureissuilla tapahtuneina rikoksina ja ilmoituksina.

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää antaa yllä mainitun lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2021.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

 

 

Sivistyslautakunta 11.05.2022 § 67  

 

 Valmistelija: sivistysjohtaja Leena Laakso, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Tarkastuslautakunta antoi 3.5.2022 arviointikertomuksensa vuodelta 2021. Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Ennen lausuntonsa antamista kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot aina kyseistä lautakuntaa koskevin osin siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 30.5.2022.

 

Sivistyslautakunta toteaa lausunnossaan seuraavaa:

 

Tarkastuslautakunnan laatima raportti vuodesta 2021 on sivistyslautakuntaa koskevilta osilta selkeä ja siinä on kerrottu vuonna 2021 tapahtuneet keskeiset toiminnot ja niihin vaikuttaneet muutokset.

 

Kommenttina arviointikertomuksessa esiin nostettuihin huomioihin lausutaan:

 

Väestönkasvu ja mahdollinen oppilasmäärän kasvu aiemmista arvioista poiketen tullaan huomiomaan palveluverkon toteuttamisen toimenpiteiden yhteydessä.

 

Hankkeiden kustannusten ja säästöjen toteutumisen seurantaa tullaan tekemään muun lautakuntien talouden toteuman seurannan yhteydessä.

 

Jatkona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadunhallinnan käsikirjalle laaditaan perusopetuksen laadunhallinnan käsikirja, jossa määritellään mittareita toiminnan laadun ja oppimistulosten arviointiin.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää antaa yllä mainitun lausunnon arviointikertomuksesta vuodelta 2021.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Vapaa-aikalautakunta 24.5.2022 § 51

 

 Valmistelija: sivistysjohtaja Leena Laakso, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

 Tarkastuslautakunta antoi 3.5.2022 arviointikertomuksensa vuodelta 2021. Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Ennen lausuntonsa antamista kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot aina kyseistä lautakuntaa koskevin osin siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 30.5.2022.

 

Vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan seuraavaa:

 

Tarkastuslautakunnan laatima raportti vuodesta 2021 on vapaa-aikalautakuntaa koskevilta osilta selkeä ja siinä on kerrottu vuonna 2021 tapahtuneet keskeiset toiminnot ja niihin vaikuttaneet muutokset.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta antaa yllä mainitun lausunnon arviointikertomuksesta vuodelta 2021.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Infralautakunta 24.05.2022 § 63  

  

Valmistelija: tekninen johtaja Timo Oja, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi ja hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

 Kuntalain 121.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

 Kuntalain 121.4 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

 Kunnanhallitus antaa kuntalain 121.5 §:n mukaan valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa vuodelta 2021 tiistaina 3.5.2022. Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten.

 

 Ennen lausuntonsa antamista valtuustolle kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot aina kyseistä lautakuntaa koskevin osin. Kaupunginhallitus päätti 10.5.2022 pyytää yllä mainitut lausunnot lautakunnilta siten, että ne käsitellään kaupunginhallituksessa 30.5.2022 yhdessä lopullisen kaupunginhallituksen lausunnon kanssa.

 

 Infralautakunnan osalta tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan todennut, että erityisesti katujen talvikunnossapidosta on käyty kriittistä julkista keskustelua vuoden 2022 puolella. Päätöksenteossa on syytä arvioida hyvissä ajoin ennen kilpailutusta katujen kunnossapitoluokat ja muutosten edellyttämät talousvaikutukset, mikäli laatua halutaan parantaa. Sama koskee myös muuta kunnossapitoa.

 

 Talvikunnossapidon tilanne on samanlainen sekä Raision alueella että myös muualla Varsinais-Suomessa. Kunnossapidon näkökulmasta talvikausi 2021-2022 ei ollut poikkeuksellinen, mutta jatkuva sääolojen vaihtuminen lumen/pakkasen/vesisateen kesken aiheutti haasteita katujen hoidolle.

 

Raisiossa aurausta ja hiekoitusta suoritettiin hyväksyttyjen laatutasojen mukaisesti siten, että 1.luokan kadut (pääkadut) sekä 1. luokan kevyenliikenteenväylät hoidettiin ensin. Poikkeuksellisen lumisateen aikana resurssit olivat varattuna, jolloin 2. ja 3. luokan kohteisiin (tonttikadut) päästiin huomattavalla viiveellä. Tällöin lumi oli jo ehtinyt pakkaantua kadulle. Tämän päälle vesisade sekä pakkanen aiheuttivat jääkerroksen muodostumisen/paksuuntumisen.

 

Talvihoidon kalustoa varataan käyttöön keskimääräisten talviolosuhteiden mukaisesti. Keskimääräistä harvemmin toistuvien olosuhteiden edellyttämä varautuminen vaatisi huomattavasti enemmän kalustoa, mikä edellyttäisi suurempia määrärahoja talvihoidon osalle. Talvikaudet eivät kuitenkaan ole samanlaisia vuosittain, jolloin ns. ylivarautumisesta maksettava korvaus olisi ylimitoitettu ns. normaaliin talvikauteen verrattuna.  

Määrärahojen riittävyys kesäkunnossapidon kohteisiin (paikkaukset, asfaltoinnit) pyritään huomioimaan talousarvion laadinnassa.

 

 Tarkastuslautakunta on todennut lausunnossaan, että Kunta 10
tutkimuksella mitataan ainoastaan työhyvinvointiin liittyviä tuloksia, joiden vuosittaisessa raportoinnissa tulee kiinnittää huomio siihen, millä tavoin työhyvinvointia edistetään. Toimenpide "henkilöstön hyvinvointia edistetään teknisessä keskuksessä on yksilöimätön ja raportoinnin näkökulmasta riittämätön.

 

 Raision kaupungin toimintatapana on, että Kunta 10 -tutkimusten tulokset käydään työyhteisöissä läpi ja analysoidaan. Vastuu tulosten läpikäynnistä ja analysoinnista on esimiehillä. Työyhteisöt valitsevat tutkimuksen tulosten pohjalta yhdessä toimenpiteitä, joilla kyseisen työyhteisön työhyvinvointia edistetään. Toimenpiteiden tuloksia mitatataan kuluvanan vuonna tehtävässä Kunta 10 -tutkimuksessa.  

 

Palvelujen ostojen osalta tarkastuslautakunta toteaa, että henkilöstö- ja palveluiden ostokulut ovat alittuneet  lähes 0,9 milj. euroa. Kulujen mittava alittuminen viittaa toiminnan oleellisesti pienempään resursointiin toimintavuoden aikana. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota toiminnasta raportointiin. Vaikuttaisi siltä, että asioita on jäänyt henkilöstöresurssien vuoksi tekemättä, mutta raportoinnin perusteella on vaikea havaita, missä erityisesti näkyy.

 

Henkilöstöresursseja ei ole ollut riittävästi käytössä tilinpäätösvuoden aikana johtuen henkilöstön saatavuusongelmista ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Tästä johtuen tehtäviä on vastuualueella jouduttu tekemään vajaalla resurssilla. Tämä näkyy talouden toteutumissa eri kustannuspaikoilla palvelujen ostoissa kautta linjan. Tehtäväkokonaisuuksia ei ole jätetty kokonaan tekemättä.

 

Investointien toteutumattomuuteen ja syihin on kiinnitettävä huomiota. investoinnit ovat oleellinen osa mm. kaupungin kasvun edellytyksiä tulevaisuudessa. Myös peruskorjausten viivästyminen kasvattaa korjausvelkaa. Valtuuston tahtotila ei toteudu, mikäli investoinneista iso osa jää toteutumatta.

 

Suurin osa vuoden 2022 investointihankkeista toteutui talousarvion mukaisesti. Seuraavissa hankkeissa toteutus siirtyi vuodelta 2021 myöhäisemmäksi:

 

3450 Patoturvallisuus

- hanke viivästyi vesiluvasta tehdyn valituksen vuoksi.

 

3040 Kuloistenniitty 1

- kaava tuli lainvoimaiseksi joulukuussa 2021

- katusuunnitelma hyväksyttiin tammikuussa 2022

- kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2022

 

3015 Raisiontien silta

-          hankkeen laajuus muuttui alkuperäisestä (sillan korjaussuunnitelma)

-          sillan uusimiseksi on laadittava tiesuunnitelmatasoiset suunnitelmat; siltaa ei voi korjata nykyisellä paikallaan työnaikaisen liikenteen järjestämisen vuoksi

-          edellyttää lisäksi asemakaavan muuttamista suunnittelualueella

 

3202 E18-hanke Raision keskusta

- toteuma sisältää projekti-insinöörin palkkakulut sekä suunnittelukustannuksia

 

Vuonna 2021 ei jäänyt tekemättä peruskorjaushankkeita.

 

Tarlastuslautakunnan arviointikertomus on oheismateriaalina. Infralautakuntaa koskeva osio on arviointikertomuksen kohdassa 7.7.

 

Esittelijä Va. tekninen johtaja Timo Oja

 

Päätösehdotus Infralautakunta antaa kaupunginhallitukselle valmistelun mukaisen lausunnon.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Lupalautakunta 19.05.2022 § 42  

 

 Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

 Kuntalain 121.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

 Kuntalain 121.4 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

 Kunnanhallitus antaa kuntalain 121.5 §:n mukaan valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa vuodelta 2021 tiistaina 3.5.2022. Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten.

 

 Ennen lausuntonsa antamista valtuustolle kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot aina kyseistä lautakuntaa koskevin osin. Kaupunginhallitus päätti 10.5.2022 pyytää yllä mainitut lausunnot lautakunnilta siten, että ne käsitellään kaupunginhallituksessa 30.5.2022 yhdessä lopullisen kaupunginhallituksen lausunnon kanssa.

 

 Tarkastuslautakunta kiinnittää arviointikertomuksessa huomiota talousarvion strategisten tavoitteiden mittaristoihin seuraavasti:

 

 "Yhdistyksille myönnettyjä avustuksia oli toteutunut vuonna 2021 2 kpl, mutta ilman vertailutietoa tai määrällistä tavoitetta arviointi toteuman osalta jää tulkinnanvaraiseksi. Mittareissa tulisi aina mahdollisuuksien mukaan pyrkiä jollakin tavalla arvioitavissa olevaan tavoitteeseen kuten määrä tai taso esim. aiempiin vuosiin verrattuna. Lisäksi lyhyt analyysi toteutumasta saattaisi asettaa osaltaan uusia tavoitteita tai kriteereitä esim. avustushakemusten määrän osalta.

 

 Omakotitalorakentaminen ja pientalotonttien kysyntä oli ennätyksellisellä tasolla. Uusia omakotitalotontteja luovutettiin ennätykselliset 54 kappaletta. Kerrostalotontteja myytiin tai vuokrattiin kolme kappaletta, rivitalotontteja neljä ja yritystontteja seitsemän kappaletta. Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2021 yhteensä 111 kappaletta. Raportoinnissa tulisi kiinnittää huomiota pelkkien toteumien sijaan vertailu asetettuihin tavoitteisiin ja ne tulisi mahdollisuuksien mukaan kirjata näkyviin. Esimerkiksi omakotitonttien osalta tavoitteeksi on vuonna 2020 hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaan asetettu vähintään 20 tonttia, joka on siis toteutunut loistavasti, mutta ilman tavoitteen kirjaamista näkyviin, toteuma jää hiukan epäselväksi. Myös aiemman vuoden vertailulukujen kirjaaminen tilinpäätösvuoden lukujen rinnalle antaisi arvokasta tietoa kehityksestä."

 

 Lupalautakunta toteaa lausuntonaan, että se pyrkii jatkossa talousarvion strategisia tavoitteita asettaessaan tuomaan esille vertailulukuja ja määrittelemään selkeitä määrällisiä tavoitteita. Lisäksi raportoinnin yhteydessä tuloksia pyritään analysoimaan nykyistä enemmän ja liittämään toteutumaan myös vertailutietoja.

 

 Lupalautakuntaa ja terveysvalvontajaostoa koskeva tarkastuslautakunnan lausunto on arviointikertomuksen kohdassa 7.8.Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on oheismateriaalina.

 

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

 

Päätösehdotus Lupalautakunta antaa kaupunginhallitukselle valmistelun mukaisen lausunnon.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 202  

147/00.03.01/2022  

 

Valmistelija: talousjohtaja Sanna Häkli ja hallintojohtaja Suvi Posio, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan ehdottanut tarkastuslautakunnan resursointiin 0,5 henkilötyövuoden pysyvää lisäystä. Tämän tarkastustyöhön osoitettavan henkilön tulee olla tehtävässään riippumaton.

 

Hallintosäännön 93 §:n mukaan ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

 

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

 

0,5 htv on käytännössä hyvin hankalaa toteuttaa muulla vaihtoehdolla kuin ostopalveluna. Koska henkilöltä edellytetään riippumattomuutta, on kyseiseen tehtävään vaikea yhdistää muita tehtäviä. Sen sijaan hallintosäännön 99 § mukaan tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. Näin ollen jo nykyisellään tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus hyödyntää ostopalvelua ja tämä tarve voidaan ottaa huomioon, kun seuraavan kerran kilpailutetaan kaupungin tilintarkastusyhteisö.

 

Muilta osin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kuvataan selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti tilinpäätösvuoden toimintaa ja toteumaa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta valtuustolle edellä olevan valmistelun mukaisen lausunnon ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnon tiedokseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja henkilöstöjohtaja Piia Syvänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.32.

Pidettiin kokoustauko klo 16.32-16.45 tämän asian jälkeen.