Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 199 

Mylly-Antin koulun liikkeenluovutus Raision kaupungille ja kuntien kanssa tehtävän sopimuksen hyväksyminen

 

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 199  

51/12.00.00/2022  

 

 Valmistelija: sivistysjohtaja Leena Laakso ja hallintojohtaja Suvi Posio, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.2.2022 § 69 (asianro 234/12.00.00/2022). Mylly-Antin koulussa annetaan peruskoulun erityisopetusta peruskouluikäisille kehitysvammaisille ja autistisille lapsille ja nuorille. Koulu sijaitsee Turussa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt valmistelun jatkamisen Mylly-Antin koulun toiminnan siirtämiseksi liikkeenluovutuksella osaksi Raision koulutointa ja oikeuttanut kaupunginjohtajan tai määräämänsä käymään tarvittavat neuvottelut liikkeenluovutuksen toteuttamiseksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän (jäljempänä KTO) kanssa siten, että lopullinen päätös liikkeenluovutuksen toteuttamiseksi voidaan tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään 2022 aikana. Kaupunginhallitus on oikeuttanut kaupunginjohtajan tai määräämänsä käymään neuvottelut sopimuksen laatimiseksi niiden kuntien kanssa, jotka ovat nyt lähettäneet oppilaita Mylly-Antin kouluun siten, että kaupunginhallitus voi osaltaan hyväksyä sopimuksen kevään 2022 aikana.

Valmistelutilanne

Raision kaupungin kannalta liikkeenluovutuksen toteutus edellyttää siis kahden eri sopimuksen valmistelua:

1)      KTO:n kanssa laadittava liikkeenluovutussopimus, jonka mukaisesti koulun toiminta siirtyy Raision kaupungille 1.1.2023 alkaen KTO:lta

2)      Raision kaupungin ja kuntien välinen sopimus siitä, millä ehdoin Raision kaupunki tuottaa kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden perusopetusta kunnille 1.1.2023 alkaen

 

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin erikseen kummankin sopimuksen valmistelua ja sopimusten keskeistä sisältöä. Sopimusluonnokset ovat esityslistan liitteenä.

Liikkeenluovutus KTO:lta Raision kaupungille

Liikkeenluovutuksessa siirtyy KTO:n palveluksesta vanhoina työntekijöinä Raision kaupungin työntekijöiksi yhteensä 30 henkilöä. Koulussa työskentelee tällä hetkellä 30 henkilöä: rehtori (vakinainen), 5 erityisluokan opettajaa (vakinaisia) ja 23 koulunkäynnin ohjaajaa (20 vakinaisia, 3 määräaikaista) ja 1 ohjaaja (vakinainen). Sijaisten määräaikaiset sopimukset päättyvät lukuvuoden loppuun. Henkilöstön määrä tarkentuu loppuvuodesta 2022.

Koulun toiminta jatkuu toistaiseksi nykyisessä kiinteistössä Runosmäessä (Turku) nykyisen vuokranantajan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen mukaisesti. Vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan entisin ehdoin Raision kaupungille osana KTO:n kanssa tehtävää liikkeenluovutussopimusta, eli vastuu vuokrasopimuksen vuokralaisen velvoitteista siirtyy KTO:lta Raision kaupungille 1.1.2023. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa noudattaen 12 kuukauden irtisanomisaikaa. Tämänhetkinen käsitys on, että kyseisissä toimitiloissa voidaan jatkaa vuoden 2027 loppuun asti. Tämän jälkeen opetusta varten tarvitaan uudet toimitilat. Sopimuksella kunnat sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen voimassa ollessa siitä, miten kehitysvammaisten lasten perusopetus järjestetään sen jälkeen, kun nykyiset toimitilat eivät ole käytettävissä.

Liikkeenluovutussopimuksella KTO sitoutuu siirtämään Raisiolle perusopetuksen järjestämiseen saamansa valtionosuudet ja muut tulot, jotka kohdistuvat vuodelle 2023. Valtionosuudet menevät KTO:lle vuosittaisen tilastopäivän (20.9.) laskennan mukaisesti. KTO vastaa siitä, että 1.1.2023 alkaen Raisiolle kuuluvat ja sen jälkeen KTO:lle tai Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle tilitetyt valtionosuudet siirretään Raision kaupungille. Valtionosuuksien siirtopyyntöilmoitus voidaan tehdä kaupungin toimielinpäätöksen ja liikkeenluovutussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Raision kaupunki vastaa siirtopyyntöilmoituksen tekemisestä ja KTO myötävaikuttaa omalta osaltaan.

KTO hyväksyy osaltaan liikkeenluovutussopimuksen. KTO:n vastuut siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) mukaisesti. KTO vastaa siitä, että se ottaa tämän sopimuksen huomioon antaessaan selvityksiä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvistä sitoumuksistaan.

 

Kuntien kanssa tehtävä sopimus

Kunnille lähetettiin kannanottopyyntö mahdollisuudesta sitoutua Mylly-Antin palveluiden käyttämiseen nykyisen kaltaisen menettelyn mukaisesti toiminnan siirryttyä 1.1.2023 Raision sivistys- ja vapaa-aikatoimialan toiminnaksi. Lausuntopyyntö lähetettiin 24 kuntaan, joista 22 kunnasta saatiin vastaus. Palvelun käyttöön entisenkaltaisten ehtojen mukaisesti tarvittaessa sitoutuu 18 kuntaa: Lieto, Taivassalo, Nousiainen, Marttila, Rusko, Naantali, Sauvo, Vehmaa, Kaarina, Aura, Koski Tl, Kustavi, Kemiönsaari, Paimio Parainen, Mynämäki, Masku, Pöytyä. Oripää ja Loimaa tuottavat palvelut ensisijaisesti itse, mutta tarvittaessa ostavat niitä Raisiolta. Salo ja Laitila tuottavat palvelut itse. Vastausta ei saatu Uudestakaupungista eikä Somerolta.

Kunnan kanssa tehtävä sopimus on ollut kommenteilla kunnissa. Tarkoitus on siis tehdä jokaisen kunnan kanssa oma sopimus, joka on sisällöltään samanlainen kaikkien kuntien kanssa. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville perusopetusta perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaisesti. Kunta voi perusopetuslain mukaan järjestää palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia ne perusopetuslaissa määritellyltä opetuksen järjestäjältä. Sopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joiden mukaisesti Raisio tuottaa kunnalle kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden perusopetusta sopimuksen voimassaoloaikana. Kommenteissa ei tullut esille merkittäviä muutostarpeita Raision esittämään sopimusluonnokseen. Lausuntojen perusteella muokattu sopimus on esityslistan liitteenä ja sitä esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen sopimukseen odotetaan hyväksyntää kunnilta.

 

Käyttäjäkuntien laskutus toteutetaan laadittavan yhteistyösopimuksen mukaisesti samoin jakoperiaattein, kuin nykyinen järjestäjä on laskuttanut käyttäjäkuntia. Käyttäjäkuntien laskutus tehdään puolivuosittain toteutuman mukaisesti. Raision ottaessa seudullisen toiminnan järjestettäväkseen käyttäjäkuntien laskutuksella katetaan Raisiolle toiminnan järjestämisestä aiheutuvat kulut, joita valtionosuuksilla, kotikuntakorvauksilla, asiakasmaksutuotoilla ja toiminnan muilla tuloilla ei kateta. Kustannuslaskelmat ja kuntakohtaiset laskutusarviot voidaan tehdä, kun kaikki järjestämistä koskevat sopimukset on tehty ja niissä sovitut hinnat ovat selvillä. Laskelmissa tarvittavia sovittavia kustannuksia ovat mm. vuokrat, kiinteistönhoito, siivous, kuljetukset, ateriat, tietohallinto ja muut hallinnon kustannukset.

 

 

Tuottojen ja kustannusten jakoperuste

Tuotot

 

Valtionosuusrahoitus

Valtionosuus jaetaan oppilaskohtaisesti kaikille kunnille

Kotikuntakorvaukset

Kotikuntakorvaus jaetaan oppilaskohtaisesti

Maksut päivähoidosta

Jaetaan kunnille sen mukaan, mitä kunta maksanut

Muut tuotot

Jaetaan kunnille sen mukaan, mitä kunta maksanut

Tuotot yhteensä

 

Kulut (ulk+sis)

 

Henkilöstömenot (kaikille kohdistuvat)

Kustannukset jaetaan oppilasmäärän mukaan kaikille

Henkilöstömenot (henkilökohtainen avustaminen)

Kustannukset jaetaan oppilaskohtaisesti

Kuljetusmenot

Kustannukset jaetaan oppilaskohtaisesti

Muut palveluiden ostot, esim. ruoka, atk, siivous, jne.

Kustannukset jaetaan oppilasmäärän mukaan kaikille

Tarvikehankinnat

Kustannukset jaetaan oppilasmäärän mukaan kaikille

Vuokrat ym.

Kustannukset jaetaan oppilasmäärän mukaan kaikille

Kulut (ulk+sis) yhteensä

 

 

 

Yli-/alijäämä

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1) hyväksyy liikkeenluovutuksen esitetyn mukaisesti ja siirtää Mylly-Antin toiminnan Raision sivistys- ja vapaa-aikatoimialan toiminnaksi 1.1.2023 alkaen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tai määräämänsä toteuttamaan liikkeenluovutuksen täytäntöönpanoa edellyttävät toimet

2) hyväksyy liitteenä olevan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen vähäisiä teknisluonteisia tarkennuksia sekä päivittämään tarvittaessa liikkeenluovutussopimuksen liitteitä

3) hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen, jonka perusteella Raision kaupunki tuottaa 1.1.2023 alkaen vaikeasti kehitysvammaisten lasten perusopetusta toiselle kunnalle ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen vähäisiä teknisluonteisia tarkennuksia

4) ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi ja päättää hyväksyä Mylly-Antin koulun osaksi Raision kaupungin sivistystoimea 1.1.2023 alkaen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokoukseen saapuivat tämän asian käsittelyn aikana Tanja Parkko klo 15.30, jolloin Elisa Vuorinen poistui kokouksesta, Mika Koivisto klo 15.30, jolloin Pirita Efe poistui kokouksesta ja Janne Laulumaa klo 15.35.