Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto (1.6.2017 - 31.7.2021)
Pöytäkirja 24.05.2021/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

§ 151

10.5.2021

 

 

Asianro 500/12.00.00/2018

§ 66

Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys 2, perusopetuksen kouluverkon rakenteesta päättäminen

 

Päätöshistoria

 

Sivistyslautakunta 10.3.2021 16 §

 

                                                          Sivistysjohtaja Leena Laakso ja tekninen johtaja Antti Korte 24.2.2021:

 

Raision sivistyslautakunta on kokouksessaan 23.10.2019 § 138, kaupunginhallitus kokouksessaan 4.11.2019 § 355 ja Raision kaupunginvaltuusto kokouksessaan 11.11.2019 § 122 hyväksynyt sivistyskeskuksen palveluverkkoselvityksen, jossa määritellään perusopetuksen toteuttamiseksi aluejako- ja ikärakennemalli.

 

Hyväksytyssä selvityksessä päädyttiin aluejaon osalta kahden alueen malliin ja tarkoituksena on kahden yhtenäisen palvelurakennealueen muodostaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetus- ja tukipalveluitten tuottamiseksi.

 

Palveluverkkoselvityksessä hyväksytyn ikärakennejakomallin mukaisesti vuosiluokkien 1-4 opetus järjestetään yhteisissä tiloissa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa esiopetuksen kanssa. Esiopetus järjestetään perusopetuksen koulutiloissa. Vuosiluokkien 5-9 opetus järjestetään yhtenäiskouluissa, pääosin vuosiluokilla 5-6 luokanopettajien ja vuosiluokilla 7-9 aineenopettajien toimesta.

 

Syksyllä 2020 aloitettiin palveluverkkoselvityksen seuraava vaihe yhteistyössä sivistyskeskuksen ja teknisen keskuksen kanssa. Työn tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisia malleja kouluverkon rakenteeksi ja kuinka palveluverkkoselvityksen ensimmäisessä vaiheessa tehtyjä ratkaisuja jalkautetaan.

 

Selvitystyöhön muodostettiin sivistysjohtajan vetämä ohjausryhmä, johon kuuluivat sivistyskeskuksen talousjohtaja, perusopetuksen vastuurehtori, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatustoiminnan koordinaattori, tekninen johtaja, tilapalveluiden kiinteistöpäällikkö, rakennuttajainsinööri ja talotekniikan asiantuntija. Selvitystyötä toteuttamaan valittiin WSP Finland Oy, jolla on laaja kokemus vastaavien selvitysten laatimisessa. Työssä tehtiin analyysi erilaisista vaihtoehdoista Raision perusopetuksen kouluverkon optimoimiseksi sekä toiminnan että investointien talouden kannalta. Selvitettyjen verkostollisten ratkaisuitten perusteella Raision tulee päättää, kuinka kouluverkkoa kehitetään seuraavan kymmenen vuoden aikana.

 

Selvityksessä huomioitiin laajasti palvelurakenteeseen ja –toimintaan liittyvät taustatiedot. Lähtötietoina käytettiin olemassa olevaa tietoa sekä erilaisiin ennusteisiin perustuvaa tietoa.

Huomioon otettiin lapsimäärien kehittyminen nyt ja tulevaisuudessa. Lapsimäärien arvioinnissa käytettiin valtion tilastokeskuksen Raisiota koskevia ennusteita. Tilastokeskuksen väestöennustetta korjattiin hieman, koska Raision väestökehitys on viime aikoina kääntynyt kasvuun ja on tuota ennustetta nopeampaa. Ennusteessa huomioitiin esimerkiksi erityisen tuen tarpeet sekä S2 (suomi toisena kielenä) oppilaitten määrät eri koulujen alueilla. Ennusteitten lähtötietona käytettiin myös maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmia siitä, mille alueille Raisio tulevaisuudessa laajenee asutuksen osalta.

 

Nykyisten koulurakennusten kunto ja tulevat korjaustarpeet perustuvat teknisen keskuksen pitkän tähtäyksen suunnitelmiin ja laskelmiin. Käytössä on ollut koulukohtaisia selvityksiä rakennuskannan nykytilasta. Palveluverkkoselvitystä tehtäessä havaittiin, että parhaan verkostollisen toimivuuden saavuttamiseksi tarvitaan uusia koulurakennuksia poistuvien rakennusten tilalle. Nykyisiin rakennuksiin kohdistuvien korjausinvestointien lisäksi on huomioitu uudisrakennusten investointikustannukset.

 

Korjaustarpeen ja investointien arvioinnin lisäksi selvitettiin koulurakennusten ylläpitokustannuksia ja näiden tietojen perusteella on eri vaihtoehdoille laadittu ennusteita rakennusten elinkaarikustannuksista. Laskelmat laadittiin vuosille 2030 ja 2040 asti. Ylläpitokustannuksia ovat mm. kiinteistönhoitoon, sähköön, vesihuoltoon ja lämmitykseen liittyvät kustannukset.

 

Kouluverkon investointi- ja ylläpitokustannusten lisäksi selvityksessä tutkittiin kouluissa tapahtuvan opetustoiminnan kustannuksia eri vaihtoehtojen osalta vuosille 2030 ja 2040 asti. Selvityksen perusteella kouluissa tapahtuvan toiminnan kustannukset muodostuvat merkittävimmäksi tekijäksi vertailtaessa investointi-, ylläpito- ja toiminnan kuluja keskenään.

 

Selvityksen toista vaihetta esiteltiin KH:lle, tekniselle- ja sivistyslautakunnalle 8.2.2021. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulujen henkilöstölle, nuorisovaltuustolle ja median edustajille selvitystä esiteltiin 18.2.2021.

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen huoltajille ja oppilaille selvityksen materiaali ja esittely on ollut nähtävillä Google sites -sivustolla 19.2.2021-5.3.2021 välisenä aikana osoitteessa https://sites.google.com/edu.raisio.fi/palveluverkkoselvitys.

 

Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä, nuorisovaltuustolla, koulujen oppilaskunnilla, huoltajilla ja oppilailla on ollut mahdollisuus tutustua esittelymateriaaleihin. Samalla on ollut mahdollisuus vastata lapsivaikutuksiin ja henkilöstövaikutuksiin liittyviin kyselyihin ja esittää omia kysymyksiä, joihin sivustolla on kootusti vastattu.

 

Valmistelua tullaan täydentämään toimittamalla 5.3. kyselyn vastausten koonti lautakunnan jäsenille tutustuttavaksi etukäteen.

 

Selvityksessä on tutkittu seuraavia vaihtoehtoisia malleja:

a)       tiivis verkko (kaksi 0-9 yhtenäiskoulua, teoreettinen malli)

b)      yhtenäiskoulujen verkko (toinen yhtenäiskoulu vuosiluokat 5-9, toinen vuosiluokat 0-9)

c)       5-9 vuosiluokkien koulujen verkko

d)      Ohry malli 5-9 vuosiluokkien koulujen verkko (Kerttulan alakoulu mukana)

e)      yhden yläkoulun verkko (lähes nykyisen verkon mukainen)

 

Ohjausryhmän yksimielisenä näkemyksenä on, että parhaiten kouluverkolle asetetut toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet saavutetaan lähtemällä toteuttamaan pitkäjänteisesti vaihtoehtoa ”Ohry malli 5-9 vuosiluokkien koulujen verkko”. Vaihtoehdossa kustannustehokkuus toteutuu siten, että myös opetustoiminnan hyvä laatu säilyy.

 

Päätösesitys täydennetään sivistyslautakunnan kokouksessa, koska osa valmistelumateriaalista valmistuu vasta 5.3.

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta päättää osaltaan, että kouluverkon tulevaksi rakenteeksi päätetään vaihtoehto ” X” ja suunnittelua jatketaan sen pohjalta. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle rakennemallivaihtoehdon ”X” hyväksymistä.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                            Esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää osaltaan, että kouluverkon tulevaksi rakenteeksi päätetään vaihtoehto "Ohry malli 5-9 koulujen verkko" ja suunnittelua jatketaan sen pohjalta. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle rakennemallivaihtoehdon "Ohry malli 5-9 koulujen verkko" hyväksymistä.

 

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Antti Korte ja Ari Jalonen olivat läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.00-20.11.

 

 

Kaupunginhallitus 29.3.2021 98 §

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kouluverkon tulevaksi rakenteeksi rakennemallivaihtoehdon "Ohry malli 5-9 koulujen verkko".

 

Päätös                                            Kristiina Engström teki seuraavan ehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että

1. uuden Vaisaaren koulun suunnittelua jatketaan siten, että se mahdollistaa sekä 5-9 että 7-9 luokkien opetuksen,

2. ratkaisut kouluverkosta tehdään myöhemmin,

3. suunniteltaessa perusopetuksen kouluverkkoa sitä tarkastellaan yhdessä varhaiskasvatusverkon kanssa ja selvitetään myös yhden yläkoulun malli sekä esitetään päätöksenteon pohjaksi pedagogisia perusteluja ja tarkemmat kustannuslaskelmat

4. ennen kouluverkkopäätöstä tehdään lapsivaikutusten arviointi.

 

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Kaupunginvaltuusto 12.4.2021 53 §

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kouluverkon tulevaksi rakenteeksi rakennemallivaihtoehdon "Ohry malli 5-9 koulujen verkko".

 

 

Päätös                                            Erkki Haavisto ehdotti Kristiina Engströmin, Pekka Heikkilän, Jukka Rantalan, Saila Rinteen ja Jari Pulkkisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseksi, valtuustoseminaarin järjestämiseksi ja asiasta tiedottamiseksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu palautusehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys, jossa asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät jaa ja Erkki Haaviston tekemää palautusehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä ja 23 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

 

Johanna Tschokkinen WSP:stä oli paikalla kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 20.40-22.15.

 

 

 

Kaupunginhallitus 26.4.2021 125 §

 

                                                          Kaupunginjohtaja Eero Vainio 22.4.2021:

 

                                                          Kaupunginvaltuusto päätti 12.4.2021 § 53 palauttaa kouluverkon uudelleen valmisteltavaksi lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseksi, valtuustoseminaarin järjestämiseksi ja asiasta tiedottamiseksi. Kaupunginhallituksen tehtävä on toimeenpanna kaupunginvaltuuston päätökset.

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Kaupunginhallitus päättää

 

1.       lähettää kouluverkkoesityksen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi kouluverkkoesityksen lapsivaikutusten arvioinnin osalta. Lautakunnan tulee antaa lausuntonsa tai täydentää lapsivaikutusten arviointia 6.5.2021 mennessä

2.       merkitsee tiedoksi 3.5. klo 17-18 TeamsLive –verkkotapahtumana kaupunkilaisille pidettävän kouluverkkoinfotilaisuuden

3.       merkitsee tiedoksi 3.5. klo 18.15 pidettävän kouluverkkoaiheisen valtuustoseminaarin

4.       käsitellä kouluverkkoesityksen 10.5.2021 kokouksessa

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Sivistyslautakunta 4.5.2021 37 §

 

Lausunto sivistyskeskuksen palveluverkko- ja kouluverkkoselvitysten lapsivaikutusten arvioinneista

 

Sivistysjohtaja Leena Laakso 27.4.2021:

 

Mitä lapsivaikutusten arviointi on:

Lapsivaikutusten arviointi on prosessi ja yhdessä tekemisen tapa, erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa. Lapsivaikutusten arviointia käytetään palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lapsiväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Vaikutuksia tulee arvioida, kun tehdään esimerkiksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai lastensuojelun toimintaympäristössä lapsiin kohdistuvia päätöksiä. Lapsivaikutusten arviointia voidaan tehdä ennakkoarviointina ennen päätösten tekemistä, prosessiarviointina päätöksen toimeenpanon yhteydessä ja seuranta-arviointina päätöksen vaikutusten jälkikäteisarviointina. Ennakkoarviointi täydentää toimeenpanon aikaista arviointia ja jälkikäteisarviointeja. Edustuksellisia osallistumisen muotoja ovat asiakasraadit, lapsiparlamentti, nuorisovaltuusto ja oppilaskuntatoiminta. Kuulla voidaan tarpeen mukaan myös muita ryhmiä.

 

Kun muutoksia suunnitellaan tehtäväksi asioissa, jotka koskevat koko kaupungin lapsia tai ikäluokkaa, hahmotellaan lasten näkökulmia mm. keräämällä ja kartoittamalla olemassa olevaa tietoa ja suunnittelemalla kuulemistilaisuudet. Mahdollisia kuultavia lapsiryhmiä ovat esimerkiksi nuorisovaltuusto, lapsiparlamentti, kokemusasiantuntijat, oppilaskunnan hallitukset, tuki- ja kummioppilaat, varhaiskasvatusryhmät, luokat, koulut ja harrasteryhmät. Aina ei tarvitse lasten erikseen kuulemista, vaan voidaan hyödyntää olemassa olevaa lapsilta saatua tietoa. Tarpeen mukaan kuullaan myös muita ryhmiä. Mahdollisia kuultavia ryhmiä ovat tapauksesta riippuen esimerkiksi lasten vanhemmat tai lasten kanssa työskentelevät aikuiset.

 

Havainnot, kannanotot kirjataan ja niiden perusteella tehdään kokonaisarvio eri vaihtoehdoista. Kokonaisarviossa eri vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä punnitaan kokonaisuutena ja suhteessa toisiinsa. Punninnan perusteella laaditaan suositukset jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten. Arvioinnin tulokset toimitetaan päätöksentekijöille, jotta päätöksenteossa voidaan ottaa huomion arviointitieto.

 

Lähde : https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136377/PP_LAVA_prosessikuvaus_vihr_lape_ilme.pdf?sequence=1&isAllowed=y (THL, STM, OKM)

 

Raision sivistyskeskuksessa palveluverkkoselvitystä ja kouluverkkoselvitystä tehtäessä toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit

 

Kaikki sivistyskeskuksen toiminnot on auditoitu 2018-2019. Mukana auditoinneissa olivat sivistyskeskuksen hallinto, oppilashuolto, henkilöstön edustaja ja lautakunnan edustaja. Auditoinnin tuloksena kerättyä tietoa hyödynnettiin palvelujen nykytilan kuvaukseen palveluverkkoselvityksessä ja toiminnan suunnitteluun sekä tuotettiin perusopetuksen yhteiset kehittämistavoitteet.

 

Palveluverkkoselvityksen valmistelua varten osallistettiin kuntalaisia yhteisten palveluiden kehittämiseen. Kevään 2019 aikana kaupungin sivistyskeskus järjesti yleisötilaisuuksia ja työpajoja sekä avasi sähköisiä vaikutuskanavia asian käsittelyyn ja kuntalaisten kuulemiseen.

 

Palveluverkkoselvityksen ensimmäisessä yleisötilaisuudessa 6.3.2019 kerrottiin tarkemmin palveluverkkoselvityksen sisällöstä sekä kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista vaikuttaa sivistyspalveluiden kehittämiseen.

 

Kevään 2019 yleisötilaisuudet:

1. Palveluverkkoselvityksen tavoitteet ja sisältö 6.3.2019 klo 17.00 (Kirjasto, Martinsali)
2. Sivistyspalveluiden tulevat muutokset? 9.4.2019 klo 17.00 (Kaupungintalo)  
3. Palveluiden muutosten toteuttaminen 16.5.2019 klo 17.00 (Kaupungintalo), siirtyi pidettäväksi 18.9.2019

 

Kaupungin kotisivuilla sekä Facebook-sivuilla kerrottiin tulevasta kehittämistyöstä sekä kuntalaisille suunnatuista mahdollisuuksista vaikuttaa sivistyspalveluiden kehittämiseen.

 

https://www.raisio.fi/fi/mediatiedotteet/raisio-kehittaa-sivistyspalveluitaan

https://www.raisio.fi/fi/uutiset/tervetuloa-ideoimaan-sivistyspalveluiden-tulevaisuutta-tiistaina-94

https://www.raisio.fi/fi/uutiset/sivistyspalveluiden-165-tyopaja-siirtynyt-syyskuulle

https://www.raisio.fi/fi/uutiset/raisio-keraa-nakemyksia-tulevaisuuden-kouluverkosta

 

Infotilaisuudet henkilöstölle on pidetty 23.5.2019 ja 10.10.2019.

 

Sivistyspalveluverkon esittely esimiehille pidettiin 26.9.2019.

 

Varhaiskasvatuksen lapset suunnittelivat työpajoissa unelmien päiväkotia ja perusopetuksen oppilaat tulevaisuuden koulua. Lasten ja nuorten ajatukset ja suunnitelmat olivat myös huoltajien nähtävillä koulujen näyttelyissä.

Syksyllä järjestettiin Tulevaisuuden hyvinvoiva Raisio –työpaja, joka oli jatkoa keväällä järjestetyille tilaisuuksille. Tilaisuudessa käsiteltiin kaupungin palveluiden tavoitteita ja tulevia muutoksia.

 

18.9. pidettiin viimeinen palveluverkkoa koskeva yleisötilaisuus Martinsalissa sisältäen yhteisen infotilaisuuden ja työpajat.

 

Kesän ja syksyn 2019 ajan kuntalaisten ideoita ja ajatuksia kerättiin kaupungin verkkosivuille avatun ideaseinän avulla, tälle ideaseinälle kenellä tahansa on ollut mahdollisuus jättää omat ideansa. Myös kevään työpajoissa esiin nousseet ajatukset oli lisätty ideaseinälle. Lokakuussa 2019 kaikkien tilaisuuksien ja ideaseinän ajatukset koottiin yhteen päätöksenteon pohjaksi.

Tarve ja lähtötilanne sekä kehittämisen suunnitelma alue- ja ikärakennejakomalleineen on esitelty Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvityksessä, jonka sivistyslautakunta 23.10.2019 § 138, kaupunginhallitus 4.11.2019 § 355 ja kaupunginvaltuusto 11.11.2019 § 122 ovat kokouksissaan hyväksyneet. Näiden päätösten pohjalta on valmisteltu perusopetuksen kouluverkkoehdotus.

Paikallinen opettajien ammattiyhdistys Ropy antoi 30.5.2019 kannanottonsa palveluverkkoselvitykseen. Myös nuorisovaltuusto on antanut kannanottonsa kouluverkkoselvitykseen (Sila 18.9.2019)

 

Elokuussa 2020 jo valmiiksi päätöksentekoon tehdyissä vaihtoehdoissa havaittiin taustaselvittelyn puutteita ja mallien tarkentamisen tarvetta mm. sosiaalisen eriytymisen rakenteiden estämiseksi. Silloin aloitettiin kouluverkkoselvityksen tarkentava työvaihe yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa ja työhön otettiin mukaan yhdyskuntarakentamisen konsulttiyhtiö WSP.

 

Päättäjille on toiminnan kehittämisestä ja suunnittelusta tiedotettu lautakunnan lähes jokaisessa kokouksessa sivistysjohtajan ajankohtaisissa asioissa ja pidetty useita seminaareja ja iltakouluja

 

5.11.2018 sila iltakoulu, lapsimäärien ennusteet tuleville vuosille ja perusopetuksen kouluverkon eri vaihtoehdot

11.2.2019 kaupunginhallituksen iltakoulu, sivistystoimen palveluverkkoselvitys

18.5.2019 kaupunginhallituksen iltakoulu, palveluverkkoselvitysten tilannekatsaus

9.9.2019 sila iltakoulu, aiheena sivistyskeskuksen toimintojen kehittäminen, vaihtoehtoisten ikärakennemallien esittely perusopetuksen järjestämiseksi

19.8.2020 sila, aiheena kouluverkkoselvitys ja Vaisaaren uudisrakentamisen tarveselvitys

14.9.2020 kaupunginhallituksen seminaarissa esitelty kouluverkkoselvityksen nykytila

8.2.2021 Sivistyslautakunnan, Teknisen lautakunnan ja Kaupunginhallituksen iltakoulu aiheena kouluverkkoselvitys, jossa pyydetty ja saatu lupa edetä päätöksentekoon esitetyillä vaihtoehtoisilla perusopetuksen järjestämisen malleilla.

 

Keväällä 2021 kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen valmistuttua pidettiin to 18.2.2021  klo 16.00 Kouluverkkoselvityksen infotilaisuus Teams live-tapahtumana koulujen henkilöstölle. Tilaisuuden jälkeen pidettiin keskustelutilaisuus henkilöstölle aiheesta klo 17.00. Teamsin välityksellä.

 

Verkkosivusto varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen huoltajille ja henkilöstölle avattiin 19.2.-5.3.2021 ajaksi osoitteeseen

 

https://sites.google.com/edu.raisio.fi/palveluverkkoselvitys https://sites.google.com/edu.raisio.fi/palveluverkkoselvitys

 

Sivustolla on taustamateriaalina päätöshistoria ja palveluverkkoselvitys, sivistysjohtajan ja sivistyslautakunnan puheenjohtajan videomuotoinen informaatio, Johanna Tschokkisen hallitukselle, silalle ja telalle pitämä esitys videoituna sekä lapsi- ja henkilöstövaikutusten arviointi ja kouluverkon kommentointi –lomake. Tämän lomakkeen kysymykset ovat THL:n, STM:n ja OKM:n julkaiseman LAVA Lapsivaikutusten arviointi –ohjeistuksen mukaiset kysymykset.  Sivustolla koottiin kahden viikon aikana lomakkeella esitettyihin kysymyksiin vastauksia kootusti nähtäville. Kutsu sivustoon tutustumiseen ja lomakkeeseen vastaamiseen lähetettiin koulujen rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien kautta henkilökohtaisena kutsuna Wilma-viestinä tai sähköpostilla kaikille perusopetuksen kouluissa työskenteleville henkilöstön jäsenille, oppilaskuntien hallituksen jäsenille ja nuorisovaltuuston jäsenille ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen huoltajille kehotuksella ottaa lapsi mukaan vastaamaan. Lomakkeen tulokset koottiin ja toimitettiin sivistyslautakunnan jäsenille päätöksenteon pohjaksi 5.3.2019. Kyselyn tulokset toimitettiin myös valtuuston jäsenille ennen 12.4.2021 kokousta.

 

Sivistysjohtaja vieraili RaiVaryn kokouksissa kertomassa verkkoselvityksestä vanhemmille. Kaikilla alakouluilla sivistysjohtaja kävi keskustelemassa opettajakunnan kanssa muutoksen tuomista ajatuksista ja huolista. RaiVary, Tahvion ja Tikanmaan koulujen vanhempainyhdistys ja Kaanaan omakotitaloyhdistys jättivät oman kannanottonsa kouluverkkoesitykseen ennen lautakunnan päätöksentekoa.

 

RaiVary on kirjelmässään 17.10.2019 ilmaissut huolensa Raision koulujen kunnosta ja sisäilman terveysriskeistä.

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle kouluverkon lapsivaikutusten arvioinnin osalta seuraavan lausunnon:

 

Sivistyslautakunta toteaa lapsivaikutusten arvioinnin olleen systemaattista ja kattavaa koko palveluverkko- ja kouluverkkoselvitysprosessin aikana. Arvioinnin tulosten huomiointi on ollut asianmukaista päätöksenteon valmistelussa. Sivistyslautakunnalla ei ole tehtyihin lapsivaikutusten arviointeihin lisättävää.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                            Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tuija Hyytiä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.12.

 

 

Kaupunginhallitus 10.5.2021 151 §

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan lausunnon ja hyväksyy kouluverkon tulevaksi rakenteeksi rakennemallivaihtoehdon "Ohry malli 5-9 koulujen verkko".

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                            Kristiina Engström teki seuraavan ehdotuksen Jukka Rantalan kannattamana:

 

Valtuusto

1) hylkää perusopetuksen ikärakennemallin 0-4/5-9

2) päättää, että Vaisaaren koulu rakennetaan 7-9 -luokille ja käynnistetään uuden 0/1-9 -luokkien koulun suunnittelu ja siihen tullaan varaamaan rahat vuoden 2022 talousarviossa

3) päättää, että varhaiskasvatuksen ja alakoulujen verkosta tuodaan yhteinen esitys uudelle valtuustolle.

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kristiina Engströmin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Sukari, Moislahti, Vuorinen, Jormanainen ja Koivisto) ja 2 ei-ääntä (Engström ja Rantala).

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 

Liitteet

12

Perusopetuksen palveluverkko 08022021

 

13

Äänestysluettelo 24.5.2021 § 66_äänestys 1

 

14

Äänestysluettelo 24.5.2021 § 66_äänestys 2

 

Oheismateriaali

2

Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys 2019

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan lausunnon ja hyväksyy kouluverkon tulevaksi rakenteeksi rakennemallivaihtoehdon "Ohry malli 5-9 koulujen verkko".

 

Päätös                                           

Heikki Laine ehdotti Jari Pulkkisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että asia käsitellään vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu palautusehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys, jossa asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät jaa ja Heikki Laineen tekemää palautusehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

 

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

 

***

 

Saila Rintee teki seuraavan ehdotuksen Anneli Kivijärven, Pekka Heikkilän, Jukka Rantalan (kesk.), Jari Pulkkisen, Heikki Laineen, Merja Niemen, Eija Nurmen ja Sari Suomisen kannattamana:

 

Valtuusto

1) päättää hylätä perusopetuksen ikärakennemallin 0-4/5-9,

2) päättää, että uusi Vaisaaren koulu rakennetaan 7-9 -luokille

3) päättää, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnittelua jatketaan tulevalla valtuustokaudella.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Saila Rinteen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi.

 

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli merkinnyt tiedoksi sivistyslautakunnan lausunnon ja hyväksyi kouluverkon tulevaksi rakenteeksi rakennemallivaihtoehdon "Ohry malli 5-9 koulujen verkko".

 

 

Jari Salonen toimi valtuuston suostumuksella puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn aikana siltä osin, kun puheenjohtaja Janne Laulumaa osallistui kokoukseen jäsenenä hallintosäännön § 82 mukaisesti.

 

Pekka Heikkilä oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 22.00-22.44 ja tilalla oli Kristiina Engström.

 

Anneli Kivijärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 22.32 ja tilalle saapui Sari Packalén.

 

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen taukojen ajaksi tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.07-20.18 ja klo 22.26-22.32.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa