Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Vammaisneuvoston aloite

 

Asianro 1067/00.02.02/2020

§ 32

Raision vammaisneuvoston aloite kaupunginhallitukselle

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 22.1.2021:

 

Vammaisneuvoston on esittänyt kaupunginhallitukselle 4.12.2020 saapuneessa aloitteessaan vammaisneuvoston toimintamallin muutosta ja tarvittavaa kaupungin hallintosäännön tarkistusta seuraavan valtuustokauden alusta seuraavasti:

 

”Vammaisneuvosto esittää, että neuvostosta pääsisi edustaja osallistumaan kuhunkin lautakuntaan riittävällä päätöksenteko-oikeudella lautakuntien kokoukseen.

 

Neuvosto esittäisi kaupunginhallitukselle edustajaansa lautakuntien jäseneksi sekä tälle varajäsenen. Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että vammaisneuvostosta tulisi edustus sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, vapaa-ajan lautakuntaan, sivistyslautakuntaan sekä ympäristölautakuntaan. Lisäksi tarvittaessa kaupunginhallitus voi kutsua kokoukseensa vammaisneuvoston edustajan.

 

Tällä yhteistyömallilla vahvistettaisiin vammaisten asioiden riittävä huomioiminen ja laaja asiantuntijuus kaikissa heitä koskevissa asioissa koko päätöksentekoketjussa lähtien suunnittelusta aina seurantaan asti. Edustus lisäisi yhteistyötä ja tiedonkulku paranisi poikkihallinnollisesti.”

 

Vammaisneuvoston aloite kaupunginhallitukselle on liitteenä.

 

Kunnan toimielimet

 

Kuntalain 30 §:n mukaisesti kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä, johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten sekä jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

 

Valtuusto päättää toimielimistä ja niiden jäsenistä hallintosäännössä. Raision kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaisesti valtuusto valitsee kaupunginhallituksen, lautakuntien ja terveysvalvontajaoston jäsenet ja varajäsenet valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

 

Vaikuttamistoimielimet

 

Edellä mainittujen toimielinten lisäksi kunnassa on oltava kuntalain 26-28 §:ssä tarkoitetut nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joita kutsutaan vaikuttamistoimielimiksi. Niiden tehtävänä on tuoda edustamansa ryhmän näkemykset kunnan toimintaan ja päätöksentekoon lausunnoilla ja aloitteilla. Kunnan varsinaiset toimielimet, kuten kaupunginhallitus ja lautakunnat voivat pyytää vaikuttamistoimielimiltä lausuntoja valmisteilla olevaan asiaan. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

 

Vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä, joista säädetään kuntalain 30 §:ssä. Keskeinen ero vaikuttamistoimielinten ja varsinaisten toimielinten välillä on se, ettei vaikuttamistoimielin voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa toimivista alan yhdistyksistä ja muista järjestöistä. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettavaksi, vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen. Päätöksentekoa koskevat kuntalain säännökset tai hallintosäännön määräykset eivät tule suoraan sovellettaviksi vaikuttamistoimielimissä, vaan niiden työskentelytapa voi olla vapaamuotoisempi.

 

Hallintosäännön 4 §:n mukaisesti kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. 

 

Vammaisneuvosto

 

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kaupunginhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillä tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.

 

Kaupunginhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä varaamalla tarvittavat määrärahat, huolehtimalla kokoustilasta ja muista kokousjärjestelyistä, vastaamalla kokouskustannuksista sekä antamalla tarvittaessa apua kokousasioiden valmisteluun ja sihteerin tehtäviin.

 

Vaikuttamismahdollisuudet

 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikutta kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

 

Vammaisneuvoston vaikuttaminen voi tapahtua ottamalla oma-aloitteisesti kantaa ja lausumalla vammaisten kannalta merkittävistä asioista. Vammaisneuvosto voi laatia aloitteita. Toimielimet voivat pyytää vammaisneuvostolta lausuntoja vireille tulevista ja valmisteilla olevista asioista. Tiedonkulun ja yhteydenpidon lisäämiseksi kaupungin edustaja on jäsenenä vammaisneuvostossa. Toimielimet voivat harkintansa mukaan kutsua vammaisneuvoston edustajia asiantuntijoina kuultavaksi toimielinten kokouksiin. Kaupunginvaltuusto voi harkintansa mukaan huomioida vammaisten ja heidän omaistensa vaikuttamismahdollisuudet valitessaan jäseniä toimielimiin.

 

 

Liitteet

3

Vammaisneuvoston aloite

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Kaupunginhallitus antaa vammaisneuvoston aloitteeseen valmistelun mukaisen vastauksen.

 

Päätös                                           

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus antaa vammaisneuvoston aloitteeseen valmistelun mukaisen vastauksen ja kannustaa samalla kaupungin toimielimiä osallistamaan vammais- ja vanhusneuvostoja sekä nuorisovaltuustoa nykyistä aktiivisemmin.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Hallintopäällikkö Anne Rantala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.41.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Vammaisneuvosto

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa