Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 16.09.2019/Pykälä 299

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tekninen lautakunta

§ 184

4.12.2018

Tekninen lautakunta

§ 75

7.5.2019

 

 

Asianro 435/10.02.03/2018

§ 299

Raision kaupungin 3. kaupunginosan (Kerttula) korttelin 332 tontteja 8, 11 ja 12 sekä puistoalueen osaa koskevan asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvän tonttijaon hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Tekninen lautakunta 4.12.2018 184 §

 

                                                          ”Kerttulankulma, asemakaavan muutosluonnos

 

Toimistoarkkitehti Emma Kaitaa 28.11.2018:

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen keskusta-alueelle nykyisen ns. Suunnittelutalon kiinteistön paikalle. Kaavamuutostyö on tullut vireille erillisellä kuulutuksella 31.5.2018 Kiinteistö Oy Raision Suunnittelutalon osalta. Suunnittelualuetta laajennetaan nyt käsittämään myös Asunto Oy Raision Puistolinnan (3-332-11) sekä Asunto Oy Raision Tornihovin ja Asunto Oy Raision Tornipuiston (3-332-12) kiinteistöt niitä koskevien ajoyhteys- ja pysäköintirasitteiden vuoksi.

 

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa 3. kaupunginosassa (Kerttula) Tornikadun varrella. Alue rajautuu lännessä Keskuspuiston viheralueeseen ja idässä Tornikatuun. Alueen pohjoisosassa sijaitsee kansitasolle nouseva luiska. Suunnittelualueella sijaitsee kaukolämpö- ja vesihuoltoverkostoa. Alueen pinta-ala on noin 0,8 hehtaaria.

 

Rakentaminen vaatii alueella voimassa olevien Torikeskuksen (kaavatunnus 3:25, vuodelta 1991) ja Raision ydinkeskustan (kaavatunnus 3:39, vuodelta 2000) asemakaavojen osittaisen muuttamisen. Nykyinen Kiinteistö Oy Raision Suunnittelutalo osoitteessa Tornikatu 7 on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Muutettavassa kaavassa kyseinen alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialutta (K) ja sillä on rakennusoikeutta 3470 k-m². Kaavatyön yhteydessä tarkistetaan merkintöjä ja määräyksiä myös viereisten kiinteistöjen ajoyhteys- ja pysäköintirasitteiden osalta.

 

Uudelle asuinkerrostalolle (AK) on osoitettu asemakaavaluonnoksessa rakennusoikeutta noin 3600 k-m². Katutasoon on mahdollista sijoittaa liike- ja toimistotiloja. Pysäköinnistä noin puolet sijoittuu uuden asuinkerrostalon tontille ja puolet suunnittelualueen eteläosaan sijoittuvalle kiinteistölle, jolle kohdistuu ennestäänkin pysäköintirasitteita. Asunto Oy Raision Puistolinnan (3-332-11) kiinteistölle osoitetaan asemakaavamuutoksella ajoyhteysrasite, jolta on kulku uudelle asuinkerrostalolle. Asuinrakennuksesta on laadittu alustavia suunnitelmia kaavallisen mitoituksen ja rakennussuunnittelun pohjaksi.

 

Asemakaavamuutoksen painopisteessä oleva Kiinteistö Oy Raision Suunnittelutalon alue on Raision kaupungin omistuksessa. Kiinteistöt 3-332-11 ja 3-332-12 ovat yksityisomistuksessa.

 

Liitteinä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos.

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee Kerttulankulman osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

 

 

Tekninen lautakunta 7.5.2019 75 §

 

”Kerttulankulma, asemakaavan muutosehdotus

 

                                                          Toimistoarkkitehti Emma Kaitaa 30.4.2019:

 

Kerttulankulman asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 13.12.2018–11.1.2019. Luonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä. 

 

Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Turku Energia Oy:ltä ja Caruna Oy:ltä. Turku Energia ilmoitti lausuntonaan, että uusi rakennus voidaan liittää kaukolämpöön. Caruna Oy totesi lausunnossaan, että rakennusoikeuden muutos on vähäinen, josta johtuen myös vaikutukset sähkönjakeluun jäävät vähäisiksi. Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Caruna Oy:n toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen sisältö on säilynyt pääpiirteittäin samana kuin luonnosvaiheessa. Rakennus on sijoitettu hieman lähemmäs Tornikatua maantasopaikoituksen mahdollistamiseksi tontille. Kaavamuutoksella Tornikadun varteen syntyy uusi, korkeintaan kahdeksankerroksiselle asuinkerrostalolle osoitettu tontti, jonka rakennusoikeus on 3 780 kerros-m² ja jonka autopaikkamitoitus on 1ap/100 asuinkerros-m². Kaavamuutostyön yhteydessä kaava-alueeseen kuuluvien, jo rakennettujen tonttien kaavamääräyksiä ja ‑merkintöjä päivitetään nykytilannetta vastaaviksi. Maanalaiset putkirasitteet päivitetään kaavakartalle.

 

Kaava-aluetta laajennetaan käsittämään Keskuspuiston virkistysalueen osaa. Virkistysalueelta poistetaan pysäköinnin mahdollistavat merkinnät.

 

Liitteinä ovat asemakaavan muutosehdotus ja selostus.

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Kerttulankulman asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaan.  Ehdotuksesta pyydetään lausunnot Turku Energia Oy:ltä, Caruna Oy:ltä ja Raision Vesi Oy:ltä.

 

Mikäli asemakaavaehdotusta vastaan ei tehdä muistutuksia, eikä lausunnoissa ole huomautettavaa tai kaavaehdotuksen tarkistaminen on niiden perusteella vähäistä, kaavaehdotus saatetaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

 

 

                                                          Toimistoarkkitehti Emma Kaitaa 20.8.2019:

 

Asemakaavamuutoksen ehdotusaineisto oli nähtävillä 16.5.-14.6.2019.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Caruna Oy:ltä, Raision Vesi Oy:ltä ja Turku Energialta. Muistutuksia annettiin yksi. Saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet löytyvät kaavaselostuksen kohdasta 4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt. Palaute ei edellyttänyt muutoksia kaava-aineistoon:

 

-       Caruna Oy:llä ja Raision Vesi Oy:llä ei ollut huomautettavaa ehdotusvaiheessa

-       Turku Energia ei jättänyt lausuntoa

-       Muistutus koski alueella jo olevan rasitealueen huoltovastuita

 

Kaavaselostusta täydennettiin ehdotusvaiheen vuorovaikutuksen osalta. Muistutus ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaehdotukseen.

 

 

Oheismateriaali

1

Kerttulankulma, asemakaavan muutosehdotus (kh 16.9.2019)

 

2

Kerttulankulma, asemakaavan selostus (kh 16.9.2019)

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että

Raision kaupunginosassa 3 (Kerttula) sijaitsevan korttelin 332 tontteja 8, 11 ja 12 sekä puistoalueen osaa koskeva Kerttulankulman asemakaavan muutos ja siihen liittyvä tonttijako hyväksytään.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa