Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 12.08.2019/Pykälä 255

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 62/02.02.02/2019

§ 255

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019

 

 

                                                          Talousasiantuntija Ari Mäkinen:

 

Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain kesäkuun lopussa ja verotulojen toteuma tammi-heinäkuu.

Koko kaupunki

Laskennallinen talousarvion toteuma kesäkuun lopussa on 50,00 %. 

Kaupungin toimintatuotot ovat 22,4 miljoonaa euroa (lisäystä viime vuoteen 11,2 %) ja ovat talousarviosta 56,4 % kesäkuussa.

Toimintakulut ovat -85,8 miljoonaa euroa (kasvua viime vuoteen 2,8 %) ja ovat talousarviosta 50,6 %.

Toimintakate on -63,4 miljoonaa euroa (heikennystä viime vuoteen 0,1%), toteumaprosentti on 48,8 %.

Vuosikate on 3,8 miljoonaa euroa (viime vuonna 0,5 miljoonaa heikompi) ja tilikauden ylijäämä 2,0 miljoonaa euroa (viime vuotta 0,06 miljoonaa heikompi).

Vuosikatteessa ja ylijäämässä näkyy talousarviota suurempien osinkotuottojen sekä satunnaisten tuottojen vaikutus. Rahoitustuotoista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 187,4 % ja satunnaisista tuotoista 411% talousarviosta.

Verotulojen toteutuminen 31.7.2019 ja ennuste

Raision vuoden 2019 talousarviossa verotulojen kasvuksi on arvioitu 4,3%

Kunnallisveron tilitysrytmi muuttuu tänä vuonna, kun siirrytään verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (verotuksen joustava valmistuminen). Tämä tarkoittaa sitä, että jäännösverojen ja ennakonpalautusten vaikutukset tilityskertymiin ajoittuu ajanjaksolle elokuu-marraskuu. Suurimmalle osalle henkilöasiakkaista verotus päättyy jo kesäkuussa ja näin ollen ennakonpalautusten suurin maksuerä olisi jo elokuussa. Suurimmat jäännösverojen maksatukset näkyisivät siten elo- ja lokakuun tilitysten yhteydessä.

Kuntaliiton koko vuoden tilitysarvion kasvu viime vuoteen verrattuna on tällä hetkellä (päivitetty 18.6.2019) 5,0 %. Kunnallisverotilitykset kasvaisivat 4,9 %, yhteisöverojen kasvu 7,2 % ja kiinteistöverojen kasvu 4,2 %.

Raision heinäkuun tilitys merkittävimmän verolajin eli kunnallisveron osalta oli peräti 8,2 % vuoden takaista heikompi. Kumulatiivisesti tammi-heinäkuun tilitysten muutos on myös edelleen negatiivinen. Tammi-heinäkuun tilityksissä on muutosta 2018 tammi-heinäkuuhun verrattuna kunnallisverossa -2,0 % yhteisöverossa -3,9 % ja kiinteistöverossa +1,8 %.

Alkuvuoden tilitysten perusteella talousarvion mukainen verotuottojen kokonaiskasvun saavuttaminen vaikuttaa haastavalta.

Valtionosuudet

Vuoden 2019 päätöksen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 27,3 miljoonan euron suuruisena eli 0,3 miljoonaa euroa suurempina kuin talousarviossa.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon toimintatuotot ovat kasvaneet vuoteen 2018 verrattuna alkuvuonna 0,7 miljoonaa euroa (45%) ja ovat talousarviosta 67,5%.

Konsernihallinnon toimintakulut ovat kasvaneet 0,7 miljoonaa euroa 24,4% viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 53,2%.

Konsernihallinnon toimintatuloissa ja toimintakuluissa suurimpana muutosta aiheuttavana tekijänä on sähkökaupan vaikutus. 

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 3,4 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 49,7 %.

Toimintakulut ovat kasvaneet 1,3 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 50,7 %. Henkilöstökulujen kasvu vuoteen 2018 nähden on n. 3,2 %.

Sekä tuotot että kulut ovat normaalilla talousarvion mukaisella toteumauralla.

Sairaanhoitopiirin käyttö ja siitä seuraava laskutus ovat merkittävin sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteumaan tänä vuonna vaikuttava erä.

Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika)

Toimintatuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen nähden 54,5 % (0,8 miljoonaan euroa).

Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet 4,1 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 50,8 % talousarviosta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen kasvu vuoteen 2018 verrattuna on noin 4 %.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet 6,3 % ja ovat talousarviosta 51,8 %. Tuloja on kertynyt viime vuotta enemmän ja ovat talousarviosta 61,3 %. Tuloissa muutos edelliseen vuoteen nähden on 9,6 %.

Henkilöstökulujen kasvu Vapaa-aikalautakunnan osalta on noin 5,6 % vuoteen 2018 verrattuna.

 

Tekninen keskus (sis. ympäristö)

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat laskeneet -19,3 % viimevuoteen verrattuna ja ovat 67 % talousarviosta. Vastaavasti ympäristölautakunnan toimintakulut ovat laskeneet 16,4 % ja ovat 40,5 % koko vuoden talousarviosta.

Kuntayhteistyö ympäristönsuojelussa päättyi vuoden 2018 lopussa. Muutos on otettu huomioon vuoden 2019 talousarviota laadittaessa. Ympäristönsuojelussa tapahtuneesta organisaatiomuutoksesta johtuen vuoden 2018 ja 2019 talousarvioiden kuukausitoteutumat eivät ympäristölautakunnan osalta ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 10,2 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 64,6 % talousarviosta.  

Toimintakulut ovat kasvaneet 2,7 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 49,7 % talousarviosta. Henkilöstökulujen kasvu vuoteen 2018 verrattuna on n. 2,5 %.

Molemmat lautakunnat ovat kesäkuun toteuman perusteella pysymässä talousarviossaan.

Investoinnit (myynnit)

Investointimenoista on toteutunut 67,2 % eli 5,5 miljoonaa euroa. Investointituloja eli luovutustuloja on toteutunut 4,9 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiiri

Raision osalta erikoissairaanhoidon käyttö tammi-toukokuussa ylitti 7,9 prosentilla. Kaikkien V-S sairaanhoitopiirin suurten jäsenkuntien käyttö vaikuttaisi olevan tasaerälaskutusta suurempaa (esim. Turku 6,8 %, Kaarina 4,8%, Salo 5,1%). Vielä on liian aikaista ennustaa koko vuoden käyttöä.

Ennuste

Muutettu talousarvio on laadittu -5,078 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kesäkuun lopun tilanteen mukaan kaupungin nettokustannukset ovat muutetun talousarvion mukaiset tai jopa hieman sitä paremmat. Viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna nettokustannukset ovat kasvaneet vain 72.000 euroa eli 0,1 %. Lautakuntien kustannuskehitys viime vuoteen verrattuna vaihtelee lautakunnittain, mutta on budjetin mukainen. Nettokustannusten hyvää toteumaa selittää toimintatuottojen erinomainen toteutuminen. Toimintatuottojen toteumaprosentti kesäkuun lopussa on 56,4%, kun vuosi sitten se oli vain 49,4%.

Kuntaliiton kesäkuun ennusteen mukaan verotulot toteutuisivat koko vuoden osalta talousarvion mukaisina. Alkuvuoden verotilitykset ovat kuitenkin jääneet vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta yhteensä 2,1 % eli 1,3 miljoonaan euroa. Verotilitysten pienuutta selitetään 1.1.2019 käyttöönotetun valtakunnallisen tulorekisterin ongelmilla ja haaste on sama kaikilla kunnilla. Veronpalautukset maksetaan pääosin tänä vuonna jo elo-syyskuussa, joten verotulojen toteumaennuste tarkentuu lokakuuhun mennessä.

Suurimmat haasteet kaupungin talouden toteutumisessa ovat:

1)    sairaanhoitopiirin alkuvuoden käyttö ylittää tasaerälaskutuksen 7,9 %, mikäli tämä toteutuisi koko vuoden, olisi ylitysuhka talousarvioon noin 3 miljoonaan euroa

2)    verotulojen alkuvuoden tilitykset eivät ole kasvaneet viime vuoteen nähden, muutetussa talousarviossa verotulokasvuksi on budjetoitu 4,3 %

3)    kunta-alan palkankorotusten kustannusvaikutus on KT:n arvion mukaan 3% vuodelle 2019, talousarviossa on varauduttu noin 2% henkilöstökulujen kasvuun

Kaupungin talouteen vaikuttaa 2019 vuonna muutamia kertaluonteisia positiivisia tekijöitä, kuten osakkuusyhteisöjen lisäosingot, konserniyhtiöiden osingot, liiketoimintakaupat ja muut toimintatuotot. Kokonaisuutena kertaluonteisia tuloja kertyy noin 4 miljoonan euron edestä. Nämä tulot ovat suurelta osin toteutuneet jo alkuvuoden aikana ja ovat sisällä kesäkuun lopun toteumissa.

Tämän hetkisten tietojen perusteella ja edellä mainitut negatiiviset ja positiiviset seikat huomioiden kaupungin tulos päätyy parhaimmillaan talousarvion mukaiseen lopputulemaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaupungin oman vaikutusmahdollisuuden piirissä olevat talousarviokohdat ovat toteutumassa talousarvion mukaisina tai sitä parempina. Verotulojen toteumaan tai sairaanhoitopiirin käyttöön emme lyhyellä aikavälillä voi itse vaikuttaa.

Erityisen hankalaksi tilanteen tekee, että tämän vuoden talousarvio on lähtökohtaisesti yli 5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ensi vuoden suunnittelua hankaloittaa, että suuri osa tähän vuoteen vaikuttavista negatiivisista tekijöistä on pysyviä, mutta positiiviset erät ovat kertaluonteisia. Maan hallituksen mahdolliset toimet kuntatalouden tasapainottamiseksi hahmottunevat elokuun budjettiriihessä.

Henkilöstö

Talousarvion, henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuuston tietoon.

Liitteenä ovat henkilöstön lukumäärä konsernihallinnon ja lautakuntien osalta 30.6.2019. Henkilötyövuosien raportoiminen vuoden aikana ei ole mahdollista nykyisellä palkkajärjestelmällä.

 

 

Oheismateriaali

3

totve062019

 

4

Verotulojen toteutuma 072019

 

5

Henkilöstö 30.6.2019

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedokseen.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Vesa Parantainen poistui klo 17.25 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa