Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 03.09.2018/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

§ 104

13.6.2018

Kaupunginhallitus

§ 236

25.6.2018

 

 

Asianro 471/05.11.00/2018

§ 104

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

 

Päätöshistoria

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 13.6.2018 104 §

 

                                                          ”Sosiaalipalveluiden johtava asiantuntija Arja Iho:

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää 27.3.2018, että kunnat käsittelevät ja hyväksyvät kunnan kotouttamisohjelman ja oheisen seudullisen kotouttamisohjelman vuosille 2018–2019 kesäkuun loppuun mennessä.

 

Raision kaupungissa kotouttamisohjelman valmistelutyötä on tehty eri hallinnonalojen yhteistyönä. Ohjelmaan on pyydetty kommentit sivistyskeskuksen toimialoilta, sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelualoilta ja teknisestä keskuksesta ennen sen esittämistä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle.

 

Kotouttamisohjelman hyväksymisen tavoitteena on vastata alla oleviin maahanmuuttoa koskeviin asiakokonaisuuksiin:

 

1.       Päivitetään seudun kuntien yhteinen seudullinen kotouttamisohjelma ja siihen sisältyvät kuntakohtaiset osiot. 

 

2.       Täsmennetään ja lisätään kuntien välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Yhteistyötä lisätään myös perusopetuksen valmistavan opetuksen toteuttamisessa.

 

3.       Arvioidaan pakolaisten vastaanottoon liittyvien kustannusten jakautumista kuntien välillä mm. valtion maksamien korvausten määrällä.

 

4.       Päivitetään tieto alueen kotouttamistyön toimijoista ja vahvistetaan niiden välistä yhteistyötä. SPR:n Varsinais-Suomen piiri kokoaa Starttivoimaa-hankkeessa kunnittain järjestöjen kotouttavaa työtä ns. järjestöjen kotoutumistarjottimiin. Tämä SPR:n koordinointityö voidaan linkittää kuntien omaan kotouttavaan työhön ja SPR on kutsuttu mukaan tukemaan kotouttamisohjelmatyötä siltä osin.

 

5.       Kuntien palveluissa huomioidaan maahanmuuttajat mm. laatimalla selkokielistä materiaalia kunnan palveluista ja tarkistamalla tulkkauksen käytännöt.

 

6.       Edistetään kantaväestön ja maahanmuuttajien kanssakäymistä ja lisätään monikulttuurisuustietoutta ja ehkäistään syrjintää. Tässä on tärkeä yhteistyö eri kansalaisjärjestöjen kanssa.

 

7.       Pyritään tuomaan esiin kansainvälistymisen mukanaan tuomat haasteet. Useat suuret työnantajat rekrytoivat uusia työntekijöitä myös ulkomailta. On tärkeä nähdä alueella asuvat maahanmuuttajat resurssina ja edistää heidän työllistymistään.

 

8.       Kaikilla ohjelmaan osallistuvilla kunnilla Sauvoa lukuun ottamatta on voimassa oleva pakolaissopimus. Kaikkiin kuntiin ei ole sijoittunut oleskeluluvan saaneita pakolaisia. Selvitetään, onko näillä kunnilla mahdollisuutta ottaa vastaan kiintiöpakolaisia.

 

9.       Varautumista laajamittaisen maahantulon tilanteisiin kehitetään osana kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmaa.

 

Kotouttamisohjelmassa koostuu kuntia yhteisesti koskevasta osasta ja kunkin kunnan omasta osuudesta sekä kotouttamistoimien että kaikille yhteisten palvelujen toteutuksesta kunnassa maahanmuuttajan näkökulmasta.

 

Raision osuuteen on koottu määrällisiä väestötietoja raisiolaisista vuoden 2017 lopun tilanteessa, maahanmuuttajille erityisesti suunnatuista palveluista, pakolaisten vastaanotosta, kaikille yhteisistä palveluista ja niissä maahanmuuttajien huomioimisesta sekä tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä kunnassa.

 

Raisio varautuu vuosina 2019 - 2021, kolmen vuoden aikana, vastaanottamaan yhteensä 30 pakolaista.

 

Raision kotouttamisohjelmassa on huomioitu erityisesti alkuvaiheen neuvonnan ja lasten ja nuorten ja perheiden kotoutumisedellytysten varmistaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluja vahvistamalla.

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan seudullisen kotouttamisohjelman ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös                                            Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 25.6.2018 236 §

 

”Seudullisen kotouttamisohjelman käsittelyyn on pyydetty ja saatu lisäaikaa siten, että asia voidaan käsitellä 3.9.2018 kaupunginvaltuustossa.

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osaltaan liitteenä olevan seudullisen kotouttamisohjelman 2018-2019 ja ehdottaa sitä edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Mika Koivisto ehdotti, että Raisio tekee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen 1-2 pakolaisen vastaanottamisesta vuosittain. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kalle Myllymäki poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi sen jälkeen, kun häntä oli kuultu asiantuntijana asiassa. 

 

Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 4 kohta (palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi). Myllymäki on ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö.

 

 

Liitteet

1

Seudullinen kotouttamisohjelma 2018-2019

 

2

Äänestysluettelo 3.9.2018 § 104_äänestys 1

 

3

Äänestysluettelo 3.9.2018 § 104_äänestys 2

 

Oheismateriaali

3

ELY:n saate

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan seudullisen kotouttamisohjelman 2018-2019.

 

Päätös                                           

Mikko Kangasoja ehdotti Tapio Soiniityn kannattamana, että liitteenä olevan seudullisen kotouttamisohjelman sivulta 79 poistetaan seuraava lause: Raisio varautuu vuosina 2019–2020 vastaanottamaan 30 pakolaista.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Mikko Kangasojan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.  Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi.

 

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

 

---

 

Mika Koivisto ehdotti Tapio Soiniityn kannattamana, että päätökseen tehdään seuraava lisäys: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan seudullisen kotouttamisohjelman 2018-2019 ohjeellisena noudatettavaksi

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Mika Koiviston tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.  Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi.

 

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

 

--

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan seudullisen kotouttamisohjelman 2018–2019.

 

 

Kalle Myllymäki poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 4 kohta (palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi). Myllymäki on ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa