Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2017/Pykälä 385

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 1056/00.04.02/2017

§ 385

Konserniohjeen antaminen Raision Vesi Oy:lle

 

 

Kaupunginlakimies Outi Reinikainen:

 

Raision kaupunki yhtiöitti vesihuoltoliiketoiminnan v. 2016. Tässä yhteydessä Raision kaupunki jäi kuitenkin Turun Seudun Vesi Oy:n, Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (jäljempänä TSP) ja Raisio-Naantalin vesilaitoskuntayhtymän osakkaaksi.

 

Raision Vesi Oy on neuvotellut uudesta jätevesisopimuksesta Raisio Oyj:n omistaman Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n kanssa. Myös puhtaan veden sopimus on tekeillä. Sopimusten uudistaminen ja vanhojen sopimusten päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi heti yhtiömuotoiseen toimintaan siirtymisen jälkeen.

TSP ottaa jätevedet vastaan Raision kaupungin viemäriverkostosta Raision kaupungin tekemän osakassopimuksen ja johtamissopimuksen mukaisin ehdoin. Raision Vesi Oy on tehnyt sopimuksen Raision kaupungin kanssa jäteveden johtamisesta samoin ehdoin.

Raision kaupunki on vastaanottanut Raisio Oyj:n ja muiden Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n omistaman kiinteistön alueella toimivien yritysten jätevedet TSP:n sopimusehdoista poikkeavin ehdoin. Jätevesisopimus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.8.2010 § 81. Raision Vesi Oy:n hallitus on irtisanonut Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n kanssa tehdyn teollisuusjätevesisopimuksen päättymään 10.11.2017. Vanhan sopimuksen voimassaoloa on jatkettu 31.12.2017 saakka, koska neuvottelut uuden sopimuksen ehdoista on vielä kesken.

Uuden Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n kanssa tehtävän teollisuusjätevesisopimuksen ehtoja on muutettu lähemmäs TSP:n käyttämiä ehtoja, mutta osa ehdoista poikkeaa edelleen TSP:n ja kaupungin välisen sopimuksen ehdoista. Uudessa sopimuksessa osapuolten vastuita on täsmennetty ja selkiytetty mm. siten, että Raision Vesi Oy:n yleiset toimitusehdot on pääosin liitetty osaksi sopimusta.

Merkittävin poikkeama TSP:n ja kaupungin välisen sopimuksen ehdoista on vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva ehto, jossa Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n vastuuta on rajoitettu Raision Vesi Oy:lle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.

Aikaisemmassa sopimuksessa Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n (jäljempänä myös LIITTYJÄ) vahingonkorvausvelvollisuudesta on sovittu seuraavasti:

Mikäli LIITTYJÄ johtaa VESILAITOKSELLE tämän sopimuksen vastaisesti jätevettä ja siitä aiheutuu vahinkoa, LIITTYJÄ on velvollinen korvaamaan VESILAITOKSELLE aiheuttamansa välittömän vahingon sekä muun kuin alla olevassa kappaleessa todetun vahingon, jonka VESIHUOLTOLAITOS on LIITTYJÄ:n sopimuksen vastaisen jätevesien johtamisen seurauksena velvollinen vahingonkorvauksena tai viranomaisen määräämänä seuraamusmaksuna korvaamaan TSP:lle.

 

LIITTYJÄ ei ole velvollinen korvaamaan VESIHUOLTOLAITOKSELLE tai TSP:lle aiheutuneita seuraavia välillisiä vahinkoja eli 1) vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä; 2) voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein; eikä 3) muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa lukuun ottamatta yllä olevassa kappaleessa sanottua vastuuta ko. kappaleessa mainituille kolmansille aiheutuneesta vahingosta.

 

Raision kaupungin ja TSP:n välisen sopimuksen mukaan kaupunki on velvollinen korvaamaan kaikki ne vahingot ja kustannukset, jotka jätevesien sopimuksen vastaisesta johtamisesta on aiheutunut TSP:lle. Näin ollen Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n vahingonkorvausvastuu on nykyisen sopimuksen mukaan lievempi kuin kaupungin vastuu TSP:lle.

Neuvotteluissa Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n kanssa on tultu siihen tulokseen, että vahingonkorvausvelvollisuudesta voitaisiin sopia uudessa sopimuksessa saman sisältöisesti kuin vanhassa sopimuksessa. Jotta Raision Vesi Oy voisi hyväksyä edellä kuvatun vahingonkorvausvastuunrajoittamisen Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n hyväksi ja kaupungin vahingoksi, se tarvitsee Raision kaupungin hyväksynnän.

Sopimusoikeudessa on tyypillistä, että osapuolet rajoittavat vastuutaan ns. välillisistä vahingoista, koska niiden suuruus on ennalta-arvaamaton eikä niihin voi vakuutuksellakaan varautua. Neuvoteltavana olevassa teollisuusjätevesisopimuksessa on olennaista, että Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy vastaa kaikesta kolmannelle aiheuttamastaan vahingosta. Vastuunrajoitus koskee siis ainoastaan suoraan sopijapuolena olevalle Raision Vesi Oy:lle mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Käytännössä välillistä vahinkoa voisi aiheutua esim. siitä, että Raision Vesi Oy ei pystyisi vastaanottamaan muiden asiakkaidensa jätevesiä sen vuoksi, että Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy olisi johtanut putkistoon sopimuksen vastaista jätevettä. Tällaisen riskin realisoituminen on melko epätodennäköistä. Lisäksi riski on rajoitettu ainoastaan Raision Vesi Oy:n välillisiin vahinkoihin, jolloin riski on kaupungin kannalta siedettävällä tasolla.

Lisäksi Raision kaupungin vesilaitos on aikaisemmassa sopimuksessa sitoutunut korvaamaan Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:lle mahdollisesti aiheutuvat välittömät vahingot sellaisissa tapauksissa, että vesilaitos ei pystyisi vastaanottamaan jätevettä sopimuksen mukaisesti. Tältäkin osin sopimusehdotus vastaa sisällöltään vanhaa sopimusta.

Raision Vesi Oy:n yleisten toimitusehtojen mukaan Raision Vesi Oy vastaa ainoastaan kuluttaja-asiakkaille aiheutetuista välittömistä vahingoista. Yritysten osalta vahingonkorvausvastuu on kokonaan poissuljettu.

Kaupunginhallituksen tulee todeta, hyväksyykö se Raision Vesi Oy:n tekemän sopimusehdotuksen ehdot, vai antaako se yhtiölle konserniohjeen, että kaikkien Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n sopimusehtojen tulee noudattaa TSP:n osakkaille määräämiä sopimusehtoja sekä Raision Vesi Oy:n yleisiä toimitusehtoja siltä osin, kun ne koskevat muita kuin kuluttaja-asiakkaita.

 

Päätösehdotus                           Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä

 

Kaupunginhallitus päättää antaa Raision Vesi Oy:lle konserniohjeen, jonka mukaan Raision Vesi Oy voi hyväksyä Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:n kanssa teollisuusjätevesien johtamista koskevan sopimuksen, jossa on edellä kuvattu vastuunrajoitusehto Raision Vesi Oy:lle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista ja jossa Raision Vesi Oy:llä on edellä kuvattu vahingonkorvausvastuu Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:lle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä vahingoista.

 

 

Päätös                                           

Saila Rintee ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

Elisa Vuorinen, Jonni Moislahti, Jarmo Rosama ja Erkki Haavisto sekä kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi).

 

Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä toimi esittelijänä ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila toimi kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa