Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisut.raisio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisut.raisio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Terveysvalvontajaosto (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 12.06.2018/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 681/11.01.00.00/2018

§ 27

Lausunto Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemuksesta, Naantali

 

 

 

 

                                                          Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.6.2018:

 

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on vireillä Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemus. Hakemuksesta pyydetään Naantalin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa 28.6.2018 mennessä. Naantalin ja Raision kaupunkien ja Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto.

 

Hakemus ja toiminta

Merimaskun Murske Oy hakee voimassa oleville määräaikaisille kalliokiviaineksen louhinta- ja murskausluville muutosta ja jatkoaikaa. Hakemus koskee 120 000 m3:n ottomäärää ja louhittavan kiviaineksen murskausta. Ottotoiminta on aloitettu alueella vuonna 2011 ja luvat ovat voimassa vuoteen 2021. Vireillä oleva hakemus koskee olemassa olevan toiminnan jatkamista niin, että otto- ja murskaustoiminta jatkuisivat alueella 10 vuotta. Alueelta louhittavan ja murskattavan kiviaineksen kokonaismäärä pysyy samana. Toiminta-aikoihin haetaan muutosta.

 

Toiminta-alue sijaitsee Naantalin kaupungin Rihtelän kylässä, osoitteessa Rymättyläntie 833, kiinteistöllä 529-479-1-10. Kohteen lähimmät mahdollisesti häiriintyvät kohteet sijaitsevat alueen pohjois-, itä- ja eteläpuolella lähimmillään noin 400 - 500 metrin etäisyydellä.

 

Laitos on toiminnassa syys - maaliskuussa. Louhintaa suoritetaan 1 - 3 viikkoa ja murskausta 4 - 8 viikkoa vuosittain sekä murskeen kuljetuksia ympäri vuoden. Toiminta-ajoiksi esitetään: ma-pe räjäyttäminen klo 12 - 18, rikotus klo 08 - 18, poraaminen klo 07 - 21 sekä murskaaminen, kuormaaminen ja kuljetus klo 07 - 22. Kuormausta ja kuljetusta olisi myös lauantaisin klo 09 - 16.

 

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen

Melu, pöly ja tärinä

Toiminnasta syntyy melua. Melupäästöjä on rajoitettu mittausraporttien (Promethor ympäristömeluraportit 16.1.2012, 23.1.2012, 18.10.2012 ja 8.4.2013) perusteella tehokkaasti rakentamalla meluvalli alueen itä- ja eteläpuolelle. Länteen melua vaimentaa varastokasojen sijoittelu. Pohjoiseen melu mittausten perusteella ei etene häiritsevästi. Melutasot jäävät alle ohjearvojen häiriintyvissä kohteissa.

 

Porakoneet on varustettu pölynimulaitteistoin. Murskauksen yhteydessä murskeeseen ruiskutetaan vettä pölyämisen estämiseksi. Murskaimissa pudotuskohdat on koteloitu. Alueen teitä ja varastokasoja kastellaan tarvittaessa.

 

Varsinais-Suomen Räjäytyskonsultit Oy ovat tehneet tärinämittauksia alueella (raportit 1.11.2011, 21.11.2011 ja 17.3.2017). Mittausten perusteella raja-arvot eivät ylittyneet mittauspisteissä.

 

Maaperän suojelu ja jätteet

Polttoaineita varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä. Tankkauspaikka on suojattu valumilta ja tankkaus suoritetaan ylitäytönestimellä varustetulla pumpulla. Vahinkojen varalle alueelle varataan imeytysturvetta tai vastaavaa.

 

Toiminnasta ei synny jätevesiä.

Jäteöljyt toimitetaan jäteöljyn vastaanottopaikkaan.

 

Toiminnan vaikutuksia lähialueen talousvesikaivoihin on tarkkailtu Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan (15.9.2011 § 108) hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelman mukaan kaikista alle 800 metrin etäisyydellä ottoalueesta sijaitsevista talousvesikaivoista tuli ottaa näytteet ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi niistä talousvesikaivoista, jotka sijaitsevat alle 600 metrin etäisyydellä tuli ottaa näytteet ensimmäisen kerran ennen louhintatyön alkua ja seuraavan kerran vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Tämän jälkeen näytteet voidaan ottaa kolmen vuoden välein. Tulosten mukaan toiminnasta ei ole ollut vaikutuksia talousvesikaivoihin.

 

Liikenne

Raskaan liikenteen määrä alueella on 0 - 30 käyntiä vuorokaudessa. Alueelle johtava tie on karkea murskepintainen, joka ei pölyä merkittävästi. Tarvittaessa tietä kastellaan.

 

Toiminnan käyttötarkkailu

Laitoksen toiminnasta pidetään toimintapäiväkirjaa. Laitoksen käyttäjät tarkkailevat toimintaa ja häiriötilanteessa tarvittaessa pysäyttävät toiminnan. Hakemuksen mukaan melumittauksia ei tarvitse tehdä ellei melutaso lisäänny. Tärinämittauksia jatketaan yhdessä mittauspisteessä.

 

Laitoksen sijaintikartta on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

 

Oheismateriaali

2

Sijaintikartta Merimaskun Murske.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Terveystarkastaja Kirsi Puola

 

Terveysvalvontajaosto antaa Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Merimaskun Murske Oy:n toiminnan jatkamiselle ja sen hakemalle ympäristö- ja maa-ainestenottoluvalle ei ole terveydensuojelullista estettä, mikäli toiminnassa noudatetaan kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta asetettuja vaatimuksia (VnA 800/2010). Toiminnasta ei ole tullut valituksia tai huomautuksia terveysvalvontaan.

 

Toiminnasta aiheutuvaa melua tulee mitata tarvittaessa.

 

Lähialueen talousvesikaivotarkkailua tulee jatkaa tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

 

 

Päätös                                           

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Naantalin kaupunki

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa