Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisut.raisio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisut.raisio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2016 Pykälä 159 

Kaupunginhallitus

§ 96

29.3.2016

Kaupunginhallitus

§ 110

11.4.2016

 

 

Asianro 324/04.03.01/2016

§ 159

Pakolaisten vastaanottosopimuksen määräaikainen muutos vuosille 2016-2018

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 29.3.2016 96 §

 

                                                          ”Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg:

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää 24.2.2016 päivätyssä kirjeessä Kaarinalle, Liedolle, Naantalille ja Raisiolle määräaikaista muutosta pakolaisten vastaanottosopimukseen vuosille 2016 - 2018.

 

Kuntien sopimuksia muutettaisiin siten, että kunta vastaanottaisi vuosittain noin 20 pakolaista, kuitenkin niin, että yksittäisenä vuotena määrä voi olla suurempikin, mutta määrä on vuosina 2016 - 2018 enintään 60. Edellä mainittuun määrään ei sisällytetä kuntaan itsenäisesti muuttavia pakolaisia eikä perheenyhdistämisen kautta tulevia.

 

Esityslistan liitteenä on esitys pakolaisten vastaanottosopimuksen muuttamisesta sekä taustatietoa pakolaisten vastaanoton tilanteesta.

 

Raision kaupungilla on voimassa ELY-keskuksen kanssa solmittu sopimus. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.11.2013 §442 päättänyt, että Raisioon otetaan seuraavan kolmen vuoden aikana 25 pakolaista n. 5-10 vuodessa. Vuonna 2014 otettiin Raisioon sopimuksen puitteissa 10 pakolaista ja vuonna 2015 5 pakolaista.

 

Turun seudun kunnista Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku ovat tehneet toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen maahanmuuttajatyön seutuohjaajasta. Sopimuksen tavoitteena on kehittää kuntien seudullista yhteistyötä pakolaisasioissa, jotta seudulle saadaan toimiva, turvallinen maahanmuuttopolitiikka. Seutuohjaajan työpanos antaa kunnille resursseja pakolaisasioiden hoitamisessa.

 

Kunta saa korvauksen antamistaan palveluista kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, toimeentulotuki, tulkkipalvelut jne. Korvaus suoritetaan kolmen vuoden ajalta, kiintiöpakolaisten osalta neljän vuoden ajalta. Sairaudesta, vammasta tai muusta syystä aiheutuvat suuret sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset korvataan 10 vuoden ajalta. Tulkkipalveluiden korvaamisessa ei ole aikarajaa. Pakolaisten vastaanottotoiminnasta vuonna 2015 Raisio on saanut valtion korvauksia yhteensä 1 145 044,12 euroa.

 

Pakolaisten onnistuneen sijoittumisen turvaamiseksi jatkossa kaikkien kuntaan tulevien pakolaisten osalta on pidettävä sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla neuvottelu, jossa on edustettuna sosiaalityön, terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen asiantuntemus. Lisäksi neuvottelussa tarvitaan Raision vuokra-asunnot oy:n edustus. Neuvottelun tarkoituksena on kartoittaa kaupungin mahdollisuuksia järjestää ko. henkilön tarvitsemat palvelut.

 

Nyt esitetty määräaikainen muutos vastaanottosopimukseen saattaa merkitä lisäresursointia määräaikaisesti sosiaalityöhön (erityisesti ns. lähityöskentelyyn) ja lisäksi ennen pakolaisten vastaanottoa on asuntoasiat saatava järjesteltyä. Koulun ja varhaiskasvatuksen tulee myös varautua alaikäisten pakolaisten palvelujen järjestämiseen. Lisäresursointi voitaneen kattaa suurelta osin kunnan saamilla laskennallisilla korvauksilla. Valmistavan opetuksen järjestämisestä kunta saa erillisen valtionosuuden, joka kattaa opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esityksen sopimuksen määräaikaisen muutoksen koskien pakolaisten vastaanottoa vuosille 2016 - 2018.

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.”

 

Kaupunginhallitus 11.4.2016 110 §

 

”Päätösehdotus                         Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esityksen so-pimuksen määräaikaisen muutoksen koskien pakolaisten vastaanottoa vuosil-le 2016 - 2018.

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa Elisa Vuorinen ehdotti Veijo Mikolan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta on äänestettävä ja teki seuraavan, hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta, äänestävät ei.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Jormanainen, Karila, Nurmi) ja 8 ei-ääntä (Allén, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen), joten puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.”

 

                                                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 23.5.2016:

 

Kaupunginhallituksen päätettyä asian palauttamisesta on asiaa valmisteltu lisää. Liitteenä on tarkastelua vuoden 2015 pakolaiskorvauksista ja pakolaisten aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi liitteenä on esimerkkitapauksia pakolaisperheistä. Tämä liite on salainen, koska yksittäiset henkilöt ovat tunnistettavissa annettujen tietojen perusteella.

 

Ely-keskus järjestää Turun seudun kuntien yhteistapaamisen 9.6. Turun seudun muut kaupungit ja kunnat ovat jo vastanneet myöntävästi esitykseen vastaanotettavien pakolaisten määrän lisäämiseksi vuosina 2016-2018.

 

Maahanmuuttoviraston päätöksenteko vauhdittuu touko-kesäkuussa ja kesällä on odotettavissa suuri määrä oleskelulupia. ELY-keskus haluaa sopia kuntien kanssa tarkemmin käytännön yhteistyöstä. Esim. siitä, kuka kunnassa toimii yhteyshenkilönä ELY-keskukseen, kun sovitaan sijoitettavista pakolaisista ja miten seurantaa ja tilastointia jatkossa hoidetaan. 

 

 

Oheismateriaali

12

Ely-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottosopimuksen muuttamisesta.pdf

 

13

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 442.pdf

 

14

Sopimus pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja kustannusten korvaamisesta 16.3.1998.pdf

 

15

PAKOLAISKORVAUKSET 2015.pdf

 

16

kustannukset 2015.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää

 

1)                         hyväksyä Ely-keskuksen esittämän määräaikaisen muutoksen pakolaissopimukseen (kuitenkin niin, että itsenäisesti muuttaneet ja perheen yhdistämiset lasketaan mukaan kiintiöön).

 

2)                         antaa asiaan liittyvän konserniohjeen Raision Vuokra-asunnot Oy:lle.

 

 

Päätös                                           

Keskustelun aikana hallitus päätti yksimielisesti pitää neuvottelutauon klo 18.58-19.05.

 

Esittelijä muutti pohjaehdotusta, niin että päätösehdotuksen kohta kaksi muutetaan muotoon: Kaupunginhallitus päättää ohjata pakolaissopimuksen perusteella tulevat ensisijaisesti Raision Vuokra-asunnot Oy:n vapaana oleviin asuntoihin.

 

Keskustelun kuluessa Mika Koivisto ehdotti Elisa Vuorisen ja Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että

kaupunginhallitus päättää

 

1) hyväksyä Ely-keskuksen esittämän määräaikaisen muutoksen pakolaissopimukseen (kuitenkin niin, että itsenäisesti muuttaneet ja perheen yhdistämiset lasketaan mukaan kiintiöön).

 

2) Vuosittainen vastaanottomäärä on noin kolmasosa päätetystä kokonaismäärästä kuitenkin niin, että otetaan huomioon kunnan rajallinen vuokra-asuntotarjonta.

 

3) Tarjottavat asunnot osoitetaan Raision Vuokra-asunnot Oy:n vapaista asunnoista.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on äänestettävä, ja teki seuraavan, hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää muutettua päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Koiviston tekemää ehdotusta, äänestävät ei.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Jormanainen, Karila, Nurmi, Parantainen) ja 6 ei-ääntä (Sukari, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Salonen, Vuorinen) yhden äänestäessä tyhjää (Leinonen), joten puheenjohtaja totesi, että Koiviston tekemä ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 

 

 

Tiedoksi